Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Νέα πειραµατικά σχολεία µε στόχο το άριστα!


Εκ βάθρων αναµόρφωση του θεσµού των πειραµατικών σχολείων που είχαν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, µε σκοπό να ξαναγίνουν κέντρα αριστείας, εισηγείται τώρα η Αννα ∆ιαµαντοπούλου.

Με σχέδιο νόµου που προετοιµάζει αυτές τις ηµέρες το υπουργείο Παιδείας – και τα βασικά του σηµεία παρουσιάζουν σήµερα «ΤΑ ΝΕΑ» – προβλέπεται η πλήρης αναµόρφωση του θεσµού: σύνδεση όλων των πειραµατικών σχολείων µε τα πανεπιστήµια, δηµιουργία τροποποιηµένων προγραµµάτων σπουδών ώστε να υλοποιούνται καινοτοµίες, ένταξη στον θεσµό και πρωτοβάθµιων σχολείων (των 28 ολοήµερων πειραµατικών δηµοτικών που πρωτολειτούργησαν φέτος), ίδρυση νέων πειραµατικών σε περιοχές όπου λειτουργούν πανεπιστηµιακές σχολές, δηµιουργία πειραµατικών και στην επαγγελµατική εκπαίδευση και σύνδεσή τους µε τα ΤΕΙ. Επίσης προβλέπεται δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής µαθητών“µε αποδεδειγµένα ιδιαίτερες ικανότητες”, ενώτα νέα πειραµατικά θα οργανώνουν και οµίλους µαθηµάτων µαζί µε δηµόσια σχολεία των περιοχών τους µεσκοπό τη δηµιουργία πυρήνων αριστείας.

Σκοπός της κ.Αννας ∆ιαµαντοπούλου είναι να επανακτήσει ο θεσµός των πάλαι ποτέ προτύπων και πειραµατικών σχολείων την αίγλη των περασµένων ετών και να αποτελέσουν ξανά κοιτίδα παραγωγής ιδεών. Κάθε πειραµατικό θα ακολουθεί ωρολόγιο πρόγραµµα ανάλογα µε τις ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας του. Προκειµένου να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις των µαθητών, όχι µόνον του πειραµατικού σχολείου αλλά και των σχολικών µονάδων της ευρύτερης περιοχής που θα ενταχθούν, δηµιουργούνται όµιλοι. Θα λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραµµα (8η και 9η ώρα) µία ή δύο φορές την εβδοµάδα και θα αφορούν γνωστικούς τοµείς όπως τα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία κ.λπ. αλλά και άλλα πεδία όπως τα εικαστικά, τον αθλητισµό. Στόχος είναι οι πυρήνες αριστείας και δηµιουργικότητας που θα αξιοποιούν τις αυξηµένες ικανότητες ορισµένων µαθητών χωρίς να υπονοµεύεται η κοινωνικοποίησή τους λόγω αποκοπής από την οµάδα των συνοµηλίκων τους και ένταξης σε ειδικά τµήµατα.
Πώς θα γίνεται η εγγραφή;
Η εγγραφή στους οµίλους µαθητών που φοιτούν στα δηµόσια σχολεία της ευρύτερης περιοχής θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων και µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου σχολικού συµβούλου και του διευθυντή. Τα υφιστάµενα πειραµατικά σχολεία που διαθέτουν δηµοτικό, γυµνάσιο και λύκειο διατηρούν τη µεταξύ τους σύνδεση ώστε οι απόφοιτοι της µιας βαθµίδας να εγγράφονται αυτόµατα στην επόµενη. Ο αριθµός των µαθητών που θα εγγράφονται στο πειραµατικό γυµνάσιο είναι δυνατόν να είναι αυξηµένος έως και 50% σε σχέση µε τον αριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένου δηµοτικού και η εισαγωγή θα γίνεται µε τεστ δεξιοτήτων. Αντίστοιχα, ο αριθµός των µαθητών που εγγράφονται στο πειραµατικό λύκειο είναι δυνατόν να είναι αυξηµένος έως και 25% σε σχέση µε τον αριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένου γυµνασίου.

Η ευθύνη και τα έξοδα µετακίνησης των µαθητών βαρύνουν τους γονείς τόσο για την πλήρη φοίτησή τους στα πειραµατικά όσο και στους οµίλους.

Σύµφωνα µε το σχέδιο, το διδακτικό προσωπικό των πειραµατικών σχολείων θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων της δηµόσιας εκπαίδευσης. Η επιλογή θα γίνεται µε βάση τον αξιολογικό πίνακα που θα καταρτίζεται από το Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο (ΕΕΣ) του κάθε πειραµατικού.

Ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός θα υποβάλλει την αίτησή του µε τον φάκελο προσόντων του στη σχολική µονάδα που θα έχει προκηρύξει τη θέση. Κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για δεκαπέντε το πολύ σχολικές µονάδες οποιαδήποτε περιφερειακής διεύθυνσης µε σειρά προτίµησης. Ο επιλεγόµενος θα τοποθετείται για πενταετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται έπειτα από επαναξιολόγησή του. Στη διάρκεια της θητείας σε πειραµατικό ουδείς εκπαιδευτικός θα µετατίθεται ή θα αποσπάται.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νίκος Μάστορας
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 20/12/2010

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

Τα ολιγοθέσια της Γαλλίας - μια ιστορική αναδρομήΠαρέμβαση του Bernard COLLOT, στα πλαίσια της εθνικής μέρας της Πορτογαλίας "Ανάπτυξη της υπαίθρου και εκπαιδευτικές κοινότητες" (Τα απομονωμένα σχολεία)["Développement rural et communautés éducatives"(les écoles isolées)] που διοργανώθηκε από το Instituto das Comunidades Educativas, στο Arcos (Πορτογαλία), στις 6, 7 και 8 Ιουλίου 1993


ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αν και γενικώς θεωρούνται αρχαϊκά, τα γαλλικά μονοθέσια σχολεία αποτελούν το προνομιούχο πεδίο μιας μεγάλης αλλαγής, ενός εκ βάθους μετασχηματισμού των παιδαγωγικών πρακτικών και προσεγγίσεων.
Πώς, τα γαλλικά μονοθέσια σχολεία, καταδικασμένα να κλείσουν, μπόρεσαν να ανατρέψουν τις - βαθιά ριζωμένες - αρνητικές αναπαραστάσεις απέναντί τους;
Το πρόβλημα του σχολείου της υπαίθρου, όπως και το πρόβλημα του σχολείου των προαστείων (banlieue) μπανλιέ - ο όρος προάστειο (μπανλιέ) έχει αρνητική σημασία στη Γαλλία, σημαίνει υποβάθμιση κοινωνική και οικονομική - αλλά και το πρόβλημα του σχολείου γενικότερα, ξεπερνά κατά πολύ το απλό οικονομικό και το απλό παιδαγωγικό πρόβλημα. Αφορά στην πραγματικότητα και στην ύπαρξη "ομάδων ανθρώπων" που ζουν είτε σ' αυτό που ονομάζουμε χωριά είτε στα μπλοκ (απρόσωπα συγκροτήματα στη σειρά γεμάτα "εργατικές κατοικίες" με χαμηλό ενοίκιο) των συνοικιών των προαστείων. Αυτές οι "ανθρώπινες ομάδες" φαίνεται ότι έχουν καταλάβει πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημα της εκπαίδευσης, όταν, απότομα και δυναμικά - χωρίς οι αρχές να κατανοούν πάντοτε το γιατί - υπερασπίζονται ένα σχολείο που για κάποιους αποτελεί έναν αρχαϊκό και πεπαλαιωμένο θεσμό, αλλά γι' αυτούς είναι ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ, το δικό ΤΟΥΣ σχολείο και όχι το σχολείο του κράτους!

Το ζήτημα λοιπόν του σχολείου γίνεται ζήτημα της κοινότητας σε όλα τα επίπεδα: μέσα στο σχολείο, για το σχολείο, γύρω από το σχολείο, από το σχολείο. Οι δυο χώροι, όπου είναι πιο εύκολο να γίνει αυτή η αλλαγή που αποτελεί το σημείο σύνδεσης του σχολείου και των κοινωνικών ομάδων γύρω απ' αυτό είναι αυτά ακριβώς τα δυο ακραία σημεία του κοινωνικο-πολιτισμικού χάρτη: τα προάστεια και αγροτικός χώρος, η ύπαιθρος. Και είναι πιο εύκολο, αφενός μεν - και προπαντός για τις μικρές δομές του αγροτικού χώρου -, γιατί συγκεντρώνουν όλες τις ευνοϊκές συνθήκες για ένα μετασχηματισμό ή μια αναγέννηση των σχέσεων, αφετέρου δε γιατί η κρίσιμη κατάστασή τους επιβάλλει το ξεκαθάρισμα των παλιών σχημάτων που δε μπορούν να εγγυηθούν την επιβίωση των κοινοτήτων.... και οδηγεί έτσι και το κοινωνικό σύνολο σε μια αναπόφευφκτη δημιουργικότητα/εφευρετικότητα.


Η κατάσταση στη Γαλλία
Η Γαλλία διαθέτει 6748 απομονωμένα σχολεία σε σύνολο 36.401 δημοτικών σχολείων, δηλ. το 18,5% των σχολείων που αντιπροσωπεύουν το 3% των μαθητών. Σ' αυτά τα 6. 748απομονωμένα σχολεία υπάρχουν μόνο 2000 μονοθέσιες τάξεις, δηλ. ένα σχολείο που περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα από 5 μέχρι 10-11 χρονών, με κατά μέσο όρο 17 μαθητές σε κάθε σχολείο - τάξη.

Μέσα σε τριάντα χρόνια, 11.000 μονοθέσια σχολεία έκλεισαν. Το 1980 υπήρχαν ακόμη 11.000, περίπου 8032 το 1989. Κλείνουν με ρυθμό 300-500 σχολείων το χρόνο.

Το πρόβλημα της εξαφάνισης του σχολείου της υπαίθρου δεν είναι καινούριο για τη Γαλλία, αλλά από το 1989, το μονοθέσιο σχολείο "πεθαίνει" ήσυχα! Υπήρχε ένα κυβερνητικό διάταγμα που υποδείκνυε ότι το σχολείο θα έπρεπε να κλείσει αυτομάτως, εαν ο αριθμός των μαθητών του ήταν κάτω από το όριο των εννέα (9) μαθητών! Αν ήταν πάνω απ' αυτό το όριο, διατηρούταν. 'Οπως σε όλη την Ευρώπη, η ύπαιθρος ερήμωνε λίγο-λίγο. Όταν δεν υπάρχουν κάτοικοι, δεν υπάρχουν παιδιά και συνεπώς δεν υπάρχει και σχολείο! Το ζήτημα όμως δεν είναι τόσο απλό: εδώ και τριάντα χρόνια περίπου στη Γαλλία παρατηρείται αυτό που μπορεί να ονομάσει κανείς "αστικοποίηση" μεγάλου μέρους των αγροτικών περιοχών. Το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί επίσης(σύμφωνα με το συγγραφέα) "βιομηχανοποίηση" της νοοτροπίας των ανθρώπων!


Μια λογική σύμφωνα με το μοντέλο παραγωγής Τaylor
• λογική της κατανάλωσης (το σούπερ μάρκετ στα περισσότερα κεντρικά σημεία των συνοικιών "αδειάζει" τα μικρά μαγαζιά, όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο). Η ίδια λογική του σούπερ μάρκετ κυριαρχεί και στο σχολείο. 'Ενας εκπαιδευτικός "ανεβαίνει" πάντοτε προς το "μεγάλο" σχολείο, στα πλαίσια της επαγγελματικής του εξέλιξης
• Στο μυαλό όλων, το μέγεθος του σχολείου είναι συνώνυμο της αξίας του. Μια άλλη λογική της κατανάλωσης επίσης: το σχολείο οφείλει να προσφέρει όλες τις απαραίτητες "υπηρεσίες" για την άνεση και την εξυπηρέτηση των γονέων (εστιατόριο, χώρο φύλαξης, νηπιαγωγείο...)ακόμη κι αν αυτές οι υπηρεσίες ήταν απαραίτητες κυρίως στις αστικοποιημένες ζώνες.
• εξειδίκευση των πάντων με κατανομή των αρμοδιοτήτων και των ρόλων. Είναι ο τεϋλορισμός που πάει παντού, ακόμη και στη διανοητική εργασία. Η διαφορετικότητα καταντά να αποτελεί σημάδι δυσκολιών. Αποτελεσματικές θεωρούνται μόνο η μονο-κουλτούρα και η μονο-παιδαγωγική
• εξατομίκευση των συμπεριφορών μέσα σε μια ανταγωνιστική λογική των κοινωνικών σχέσεων. Το σημαντικό δεν είναι πια η ζωή του χωριού, η ζωή του παιδιού, αλλά ο αγώνας δρόμου προς την κοινωνική άνοδο και την κοινωνική καταξίωση
• Απόδοση αξίας μόνο στα υλικά αγαθά: οι κοινότητες καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να ασφαλτοστρώσουν όλους τους δρόμους και τα δρομάκια τους και κάποιες φορές δε βάζουν ούτε ένα ευρώ στο σχολείο τους, καθώς πολλοί δήμαρχοι το θεωρούν ως την τελευταία τους φροντίδα ή σαν μια πληγή, από την οποία θα ήθελαν πολύ να απαλλαγούν.
• Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς στα παραπάνω φαινόμενα και τη γενίκευση της χρήσης των ατομικών μέσων μεταφοράς, τα οποία δεν καθιστούν πια αναγκαία την "εγγύτητα", το να βρίσκεται κάτι "κοντά" στην περιοχή κατοίκησης.


Η δημογραφική μείωση αναφέρεται πολύ εύκολα ως επιχείρημα
Η εξαφάνιση ενός σχολείου δεν οφείλεται απλά και μόνο στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. 'Οταν ένα σχολείο χάσει την τρίτη του τάξη, ακολουθεί μια γενικευμένη "φυγή":
• φυγή των γονέων που σκέφτονται ότι η διδασκαλία θα "πάσχει", καθώς θα υποφέρει από την αυξανόμενη ετερογένεια. Προτιμούν να μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους καθημερινά προς το κεντρικό, "μεγάλο" σχολείο
• φυγή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι φοβούνται την εμφάνιση της ετερογένειας, ιδιαίτερα μέσα σ' αυτή την τεϋλορική αντίληψη της τωρινής διδασκαλίας και οι οποίοι βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με την ανάγκη να "τετραγωνίσουν τον κύκλο"
• εγκατάλειψη του σχολείου από τις ίδιες τις δημοτικές αρχές.

Πολλά σχολεία έκλεισαν αν και τα χωριά ήταν ακόμη γεμάτα παιδιά! Αλλά μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι αυτά τα χωριά χωρίς σχολεία παρήκμασαν πολύ πιο γρήγορα, από εκείνα που τα είχαν διατηρήσει!
Οδεύαμε λοιπόν προς την εξαφάνιση του γαλλικού σχολείου της υπαίθρου (école rurale). Αντίθετα από τους γείτονές μας, το Βέλγιο και τη Γερμανία, χώρες που είχαν ήδη εδώ και τριάντα χρόνια δρομολογήσει την κατάργηση αυτών των σχολείων. Σήμερα, και ειδικότερα για μερικά γερμανικά κρατίδια, όπως το Baden Wurtenberg , ξοδεύουν μια περιουσία για να προσπαθήσουν να εμφυτεύσουν/επανεγκαταστήσουν μικρά σχολεία σε αγροτικές περιοχές!

Το 1989, το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να επιταχύνει τις διαδικασίες κατάργησης των μονοθέσεων/ολιγοθέσεων σχολείων. Ορίστηκε ένας υπεύθυνος της αποστολής: ανίχνευε συστηματικά και δημοσίως τις μονές τάξεις, έκανε παρεμβάσεις στα γενικά συμβούλια, για να κερδίσει την οικονομική τους υποστήριξη, απευθυνόταν στους επιθεωρητές και σχολικούς συμβούλους, για να τους πείσει να ακολουθήσουν κοινή γραμμή πλεύσης . Η πανάκεια ήταν η συγχώνευση των σχολείων! Σε 7 γεωγραφικά/εκπαιδευτικά διαμερίσματα που ορίστηκαν ως "πιλοτικά" πραγματοποιήθηκαν μαζικές καταργήσεις σχολείων, χωρίς να τεθεί κάποιο όριο.

Μια απρόβλεπτη αντίδραση
'Ολα θα πήγαιναν μια χαρά, αν αυτή η επιτάχυνση της κατάργησης δεν επέφερε -προς γενική έκπληξη όλων- δυο αποτελέσματα:
Προκάλεσε

- την αντίδραση γονέων και τοπικών εκλεγμένων αρχών προσκολλημένων στην παρουσία του σχολείου στο χωριό τους και συγχρόνως αποκάλυψε την ύπαρξή τους, έκανε αισθητή την παρουσία τους. Εδώ και μια δεκαετία, παρατηρείται μια καινούρια διαδικασία στα λαϊκά κινήματα και τις νοοτροπίες: ενώ για πάρα πολλά χρόνια το κυρίαρχο αντικείμενο των κινητοποιήσεων ήταν να εγκαταλειφθεί όσο πιο γρήγορα γινόταν ένας χώρος που που είχε κριθεί αρνητικά,τώρα, το να ζει κανείς στην ύπαιθρο γίνεται μια συνειδητή επιλογή, καμια φορά για οικονομικούς λόγους, αλλά σχεδόν πάντοτε, μια επιλογή ζωής, μια απόφαση ζωής. Και η επιλογή από μερικούς γονείς ενός μικρού σχολείου για τα παιδιά τους δεν αντιστοιχεί σε μια υλική υποχρέωση, αλλά πολύ περισσότερο σε μια συνειδητή και συναφή επιλογή. Αλλαγή, την οποία λίγοι άνθρωποι του Παρισιού που λαμβάνουν εκπαιδευτικές αποφάσεις, κατάλαβαν. Αυτοί οι γονείς και τοπικοί άρχοντες σε καμια δωδεκαριά γεωγραφικά διαμερίσματα αποφάσισαν να οργανωθούν και να ιδρύσουν συλλόγους προστασίας και υπεράσπισης των μικρών σχολείων.

- την αντίδραση κάποιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν κι αυτοί και για παιδαγωγικούς λόγους επιλέξει "το μικρό σχολείο". Εφάρμοζαν, καμιά φορά για χρόνια ολόκληρα και κάποτε σχεδόν παράνομα, μια παιδαγωγική εντελώς διαφορετική από την επίσημη. 'Ιδρυσαν λοιπόν ένα σύλλογο που ονομάστηκε αρχικά "Σύλλογος για την προστασία και προώθηση του σχολείου της υπαίθρου" (Association pour la Défense et la Promotion de l'Ecole Rurale) και ο οποίος μετονομάστηκε πρόσφατα σε "Κέντρα έρευνας των μικρών δομών και επικοινωνίας" (Centres de recherches des petites structures et de la communication). Αυτά τα δυο ρεύματα (γονείς - εκλεγμένες τοπικές αρχές και εκπαιδευτικοί) γρήγορα συνεργάστηκαν και ίδρυσαν την Εθνική Ομοσπονδία Προστασίας και Προώθησης του Σχολείου της Υπαίθρου (Fédération Nationale de Défense et de Promotion de l'Ecole Rurale), τον Ιούνιο του 1992.

Στον αντίποδα των ευρέως αποδεκτών αντιλήψεων
Αυτό που είναι καινούριο, αναπτύχθηκε κυρίως κάτω από την επίδραση των "Κέντρων έρευνας των μικρών δομών και επικοινωνίας" (Centres de recherches des petites structures et de la communication) και βρίσκεται στον αντίποδα των επίσημων απόψεων του Υπουργείου Παιδείας είναι ότι υποστηρίζουμε πως:
Το σχολείο με μικρή δομή, όχι μόνο είναι ο πιο ευνοϊκός χώρος για τη δόμηση της ψυχολογίας του παιδιού, την ψυχική του ανάπτυξη, των γνώσεων και των πιστεύω του, αλλά και ο πιο ιδανικός χώρος για τον πολυαναμενόμενο μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος
Βασιζόμαστε κατ' αρχή στους πειραματισμούς και τις εμπειρίες της πρακτικής σε μονές τάξεις ή σε σχολεία που έχουν μέχρι δυο τάξεις, εμπειρίες από τις οποίες κάποιες έχουν πάνω από πενήντα χρόνια ζωής. Πρόκειται για πρακτικές ή μάλλον για αντιλήψεις για το σχολείο και τη διδακτική πράξη που ανατρέπουν τα συνηθισμένα σχήματα που ξέρουμε για τη διδασκαλία.
Στη συνέχεια βασιζόμαστε σε σύγχρονες έρευνες, είτε αυτές είναι παιδαγωγικές (οι εργασίες του Philippe Meirieu είναι κυρίαρχες) είτε κλινικές (ο Hubert Montagner κατέδειξε κλινικώς τη σπουδαιότητα των μικρών εκπαιδευτικών δομών και της διαφορετικότητας των παιδιών ως προς την κατάκτηση της αυτονομίας και κατά τις διαδικασίες μάθησης) είτε κοινωνιολογικές ή φιλοσοφικές (οι κοινωνιολόγοι François Daubet, Edgar Morin, ο εθνολόγος Boris Cyrulnik ή ο φιλόσοφος Michel Serres), όλες πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτές οι προσωπικότητες άλλωστε υποστηρίζουν τις εργασίες και τις θέσεις μας.
Βασιζόμαστε επίσης, για να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας, στις ίδιες τις μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, ιδιαίτερα στην τελευταία, η οποία χωρίζει το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σε τρεις κύκλους (στη Γαλλία τα μαθήματα και τα αντικείμενα οργανώνονται σε κύκλους και όχι κατά σχολική χρονιά, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν υπόψη τους τους ατομικούς ρυθμούς μάθησης των παιδιών) ή ακόμη την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών, οι οποίες δε μπορούν να είναι αποτελεσματικές παρά μόνο μέσα στα μικρά σχολεία, τα οποία εξάλλου συχνά δεν περίμεναν τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, δεν περίμεναν "άνωθεν εντολές" για να πάνε ακόμη πιο πέρα και πιο μακριά στη δράση και λειτουργία τους
Στηριζόμαστε τέλος στις ίδιες τις στατιστικές του Υπουργείου Παιδείας:
Από τη δεκαετία του '90, σε όλα τα γαλλικά σχολεία, οι μαθητές υποβάλλονται σε δυο (2) εθνικά τεστ (εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο): το ένα στα 7 τους χρόνια, το άλλο κατά την είσοδό τους στο γυμνάσιο.
Κανονικά, μέσα σε μικρά σχολεία με δασκάλους που αλλάζουν συνεχώς και οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι αρχάριοι, νέοι στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με ένα κοινωνικο-πολιτιστικό επίπεδο λιγότερο λαμπρό απ' αυτό των μεγάλων στικών κέντρων, με τέτοια ετερογένεια επιπέδων, τα αποτελέσματα θα έπρεπε να είναι το λιγότερο/ τουλάχιστον μέτρια. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας ανέθεσε σε μια κοινωνιολόγο να επεξεργαστεί τα γραπτά των τεστ των μικρών σχολείων. Η έκπληξη είναι μεγάλη! Τα αποτελέσματα, όχι μόνο είναι ίδια με το μέσο εθνικό επίπεδο, αλλά, σε ό,τι αφορά τα γαλλικά και τα μαθηματικά, ήταν ελαφρώς καλύτερα! Το χειρότερο ήταν ότι τα αποτελέσματα των απομονωμένων σχολείων που είχαν όλα τα τμήματα ήταν καλύτερα από αυτά των απομονομένων σχολείων που είχαν μόνο ένα τμήμα! Αυτό το τελευταίο στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα κρατήθηκε εμπιστευτικό και δεν ανακοινώθηκε δημοσίως!

Φαινόμενα που διαφεύγουν της συνηθισμένης σχολικής πρακτικής

Ce qui est intéressant ce n'est pas qu'ils prouvent que l'enseignement en classe unique est meilleur, parce que, d'une manière générale, il y était encore traditionnel, c'est à dire semblable à celui des autres écoles, mais que dans les processus d'apprentissages interviennent bien d'autres phénomènes qui échappent à la pratique scolaire : je citerai
- la possibilité de construction de relations dans un groupe à taille humaine et dans une durée et dans une histoire,
- l'élargissement progressif et sans rupture des cercles relationnels en partant de celui avec la mère,
- la construction de l'enfant dans un environnement avec lequel il est en contact beaucoup plus étroit, que ce soit un environnement physique ou un environnement social constitué par l'ensemble des relations qui font d'un village autre chose que des individus placés côte à côte,
- et ma foi, j'ose le dire, le fait que la diversité des âges des élèves empêche l'instituteur de tout contrôler ! Les apprentissages ne se feraient pas forcément par l'enseignant ... mais en grande partie à côté ! plus cet à côté est important, plus facilement seront enclenchés les processus d'apprentissage, comme la construction de l'autonomie, comme la construction sociale.
Ces tests auraient bien été une révélation .... si tout le monde ou presque ne s'était empressé de les enterrer !
Enfin nous nous appuyons sur un phénomène nouveau : dans certains de ces villages, l'école est devenue l'affaire de la communauté toute entière. Le temps est fini où l'état fournissait le maître, la mairie les murs et la craie, l'enseignant la salive ... et les parents les enfants. Cette collaboration entre les 3 partenaires est devenue effective dans de nombreux endroits et nous militons pour qu'elle le devienne de plus en plus.
Tout cela change considérablement les données et ouvre des perspectives immenses quant à ce que pourra être l'école : un véritable espace éducatif et culturel qui n'est plus refermé sur lui-même, où la place et la fonction des uns et des autres, leurs relations, seront différentes. retour début

Pierre CHAMPOLLION
Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Co-responsable de l’Observatoire de l’Ecole Rurale (OER)Συνυπεύθυνος του Παρατηρίου του Σχολείου της Υπαίθρου
Consultant de la Fédération Française d’Economie Montagnarde (FFEM)Σύμβουλος της Γαλλικής Ομοσπονδίας της Οικονομίας του Βουνού
Expert européen
ΤΑ ΑΤΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (2005)Introduction

A chaque fois qu’il est question de ruralité dans un article, la même antienne revient de façon récurrente : la ruralité est toujours approchée par ses handicaps, réels ou supposés, son isolement, qu’il soit géographique, culturel ou social, sa désertification, sa fragilité économique, etc. Il en va de même de l’école rurale prise au sens large, c’est à dire des écoles, collèges et lycées ruraux, dont ne sont en général rapportées que les faiblesses, les difficultés, les contraintes, etc. qui la pénaliseraient par rapport à son homologue urbaine (hors quartiers difficiles)…

Je vais donc tenter, en renversant pour une fois la perspective, de caractériser rapidement, sans pour autant nier les difficultés auxquelles elle est confrontée (1), les différents atouts, réels ou supposés, qui sont susceptibles de permettre aux milieux ruraux et à l’école rurale de se montrer à leur avantage.Les atouts des milieux ruraux


En matière de ruralité, je me réfèrerai à la nouvelle nomenclature mise au point en 1998 par l’INSEE et l’INRA à partir de l’analyse des migrations quotidiennes entre lieux de travail et d’habitation (2). La ruralité française, forte de quelque 13 millions d’habitants répartis sur près de 71% du territoire national, n’est aujourd’hui plus du tout homogène dans la mesure où elle a perdu sa dominante économique agricole. Elle se décline ainsi en « espace rural sous faible influence urbaine », dans lequel 20% au moins des résident travaillent en ville, en « pôles ruraux », dans lesquels le nombre d’emplois offert est au moins égal au nombre d’actifs résidents, en « périphérie des pôles ruraux », dans quoi 20% au moins des actifs résidents travaillent dans les pôles ruraux et enfin en « rural isolé » constitué de toutes les communes rurales n’appartenant àaucune des trois catégories précédentes.

Dans la grande majorité des cas, les territoires ruraux bénéficient, au-delà d’éventuels particularismes locaux favorables, au-delà de l’attractivité de leurs espaces préservés et/ou entretenus, d’atouts spécifiques importants. Leurs habitants développent ainsi plus souvent qu’on ne le voit ailleurs de réelles solidarités humaines. Leurs associations, culturelles notamment, mais aussi sociales, destinées à rompre un isolement dont ils pâtiraient fortement si elles n’existaient pas, sont fréquemment très dynamiques. Enfin, leurs collectivités territoriales rivalisent parfois d’imagination pour inventer et créer des structures sociales ou économiques originales, type guichets uniques, dans un contexte difficile.• Pour s’informer sur les difficultés de la ruralité, se reporter à la bibliographie de la fin de l’article.
• Les Campagnes et leurs villes, 1998, INRA/INSEE.
Les atouts de l’école rurale


L’école rurale, notamment dans ses formes de scolarisation spécifiques, contrairement aux préjugés qui avaient cours jusque dans les années 1990, vaut d’abord par la qualité de ses résultats dans les disciplines de base, français et mathématiques. Par les études qu’il avait commandées à la Direction de l’Evaluation et de la Prospective (1), le ministère de l’Education Nationale a clairement démontré, ce qui au début de la décennie 1990 a constitué pour tous une vraie surprise, que les élèves des classes à plusieurs niveaux, et singulièrement des classes uniques, notamment les classes qui regroupaient plus de trois cours, obtenaient des résultats en français comparables à ceux des élèves scolarisés dans des classes à un seul niveau et des résultats en mathématiques supérieurs, de façon statistiquement significative, à ceux des élèves scolarisés dans des classes à un seul niveau. L’efficacité de ce mode de scolarisation primaire bien adapté à la ruralité a été ainsi attestée. Pour autant, mais on ignore encore pourquoi, les bons résultats de ces élèves issus de classes à nombreux niveaux ne tiennent pas véritablement la distance, et leurs résultats scolaires déclinent à mesure que leur scolarité secondaire se déroule, au point qu’en fin de collège ceux-ci se dirigent en beaucoup moins grand nombre que les élèves urbains (-10%) vers les 2ndes générales et technologiques de lycée (2). L’Observatoire de l’Ecole Rurale (OER), structure de recherche créée par les IUFM d’Aix-Marseille, Auvergne, Grenoble, Franche-Comté et Lyon, qui suit nominativement un panel de 2500 élèves ruraux et montagnards du CM2 à la 2nde, s’est donné pour tâche d’essayer de comprendre le phénomène.

Ce même observatoire a déjà montré que les écoles et les établissements ruraux qui font partie à la fois des « pôles ruraux » ou du « rural isolé » et de la « zone de montagne » (3) fonctionnent beaucoup plus en réseau et utilisent davantage les technologies de l’information et de la communication (TIC) que les autres écoles. Ces stratégies de rupture de l’isolement rural et montagnard développées à l’initiative des écoles et, souvent, des collectivités territoriales, sont accompagnées sur le plan institutionnel par des initiatives émanant de l’Etat mises en œuvre par ses échelons déconcentrés. C’est ainsi que les écoles rurales et montagnardes isolées bénéficient par exemple d’appuis pédagogique et logistique apportés d’équipes mobiles académiques de liaison et d’animation (EMALA).

Au niveau du secondaire, dans certaines régions, des établissement de petite taille, y compris des lycées, ont été implantés dans des « zones d’ombre » en matière de scolarisation pour mailler plus densément le territoire éducatif rural. Une étude menée dans l’académie de Grenoble (voir bibliographie) a montré que le « rendement éducatif » des collèges sis en zone de montagne (3) n’était pas, en règle générale, vraiment différent de ce qui se constatait en zone urbaine, notamment pour la probabilité d’accéder au lycée. Enfin, conformément aux articles 10 et 11 de la loi « Montagne » de 1985, l’offre de formation professionnelle initiale s’est, surtout dans l’enseignement agricole, adaptée aux besoins économiques locaux, notamment dans le domaine des formations conduisant à la pluriactivité.• Etudes de la Direction de la Programmation et du Développement conduites notamment par F. Oeuvrard.
• Travaux de l’IREDU (A. Mingat).
• Cf. décret de juin 1977

En guise de conclusion

En définitive, l’école rurale et montagnarde, bien souvent il faut le reconnaître en raison des défis auxquelle est est en butte, parfois pour simplement survivre, continue de jouer le rôle de laboratoire social, ici pédagogique, qui a été souvent le sien. La classe à plusieurs niveaux


n’est ainsi aujourd’hui plus seulement un des bons outils de la scolarisation en milieux ruraux
et montagnards. Elle s’avère également un instrument de premier ordre pour faire face
efficacement, en milieu urbain, aux coups d’accordéon démographique que l’urbanisation impose fréquemment. L’école rurale a donc de vrais atouts, reconnus par de nombreuses études scientifiques conduites au sein même du ministère de l’Education nationale (voir bibliographie) et dans des laboratoires universitaires (ibid), pour s’imposer, aujourd’hui plus encore qu’hier, comme un vecteur du développement local tout en restant dans le cadre de ses missions définies par la loi d’orientation de 1989 toujours en vigueur.Bibliographie rapide

Champollion P., Mittaine A., Perrot J.-P., Troussier D., L’Education Nationale en montagne : quelques éléments de constat, Rectorat de l’académie de grenoble, 1991.

« Le Système éducatif en milieu rural », in Education et formations n° 43, 1995.

Collèges et lycées, partenaires des territoires ruraux, 1997, La Documentation française.

Alpe Y., Champollion P., Fromajoux R.-C., Poirey J.-L., 2001, L’Enseignement scolaire en milieu rural et montagnard, Tome 1, « Espaces ruraux et réussites scolaires », PUFC.

Alpe Y., Champollion P., Fromajoux R.-C., Poirey J.-L., 2003, L’Enseignement scolaire en milieu rural et montagnard, Tome 2, « Au Seuil du collège », PUFC.Pierre CHAMPOLLION
Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Co-responsable de l’Observatoire de l’Ecole Rurale (OER)
Consultant de la Fédération Française d’Economie Montagnarde (FFEM)
Expert européen

Σαμαρά Ιωάννα, Δασκάλα

Υπέρ ολιγοθεσίων


Σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα στον ημερήσιο αλλά και ηλεκτρονικό τύπο της χώρας, από τη νέα χρονιά επίκειται η εφαρμογή ενός «Σχεδίου Καλλικράτη» και στην εκπαίδευση όπου ανάμεσα στα άλλα έχει σαν στόχο και το κλείσιμο όλων των μικρών ολιγοθέσιων σχολείων της χώρας.
Με πρόσχημα την εξοικονόμηση πόρων – χρημάτων λόγω μνημονίου, επιδιώκεται η αντικατάσταση των παραπάνω σχολείων από μεγάλα σχολεία σχολεία - τέρατα με 2.000 και 3.000 μαθητές που θα λειτουργούν στις μεγάλες πόλεις. Ένα εφιαλτικό σενάριο για δημιουργία σχολείων τύπου Γκράβας, για σχολείο κλεισμένα στο τσιμέντο, χωρίς πράσινο και αυλές είναι προ των Πυλών. Το παιδί θα πηγαίνει σε ένα ογκώδη, απρόσωπο σχολείο, αφού πρώτα θα έχει μετακινηθεί για καμιά ώρα, για να γευτεί υποτίθεται τους καρπούς της νέας παιδαγωγικής. Κουραφέξαλα!, πρόκειται για σχολεία – εκτρώματα που ως μόνο στόχο έχουν τη μείωση των δαπανών του κράτους, αδιαφορώντας για τη ποιότητα εκπαίδευσης, το συμφέρον των μαθητών, των αυριανών πολιτών του κράτους, των γονιών τους και των τοπικών κοινωνιών.

Ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς είχε μιλήσει γι’ αυτό ήδη εδώ και εκατό χρόνια στο γνωστό και εμπνευσμένο ποίημά του «Τα σχολειά κτίστε»:

Κάτου σημάδια που έμπηξε το ψέμα!
Τα ταξίματα φέρτε στης Αλήθειας
της ιερής το βωμό και τα σφαχτάρια.
Στον τόπο απάνου όχι πολέμων κάστρα•
τα σκολειά χτίστε!

Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα, μεγάλα,
γερά θεμελιωμένα, από της χώρας
ακάθαρτης, πoλύβοης, αρρωστιάρας
μακριά μακριά τ' ανήλιαγα σοκάκια,
τα σκολειά χτίστε!


Και τα πορτοπαράθυρα των τοίχων
περίσσια ανοίχτε, νάρχεται ο κυρ Ήλιος,
διαφεντευτής, να χύνεται, να φεύγει,
ονειρεμένο πίσω του αργοσέρνοντας
το φεγγάρι.

Γιομίζοντάς τα να τα ζωντανεύουν
μαϊστράλια και βοριάδες και μελτέμια
με τους κελαϊδισμούς και με τους μόσκους•
κι ο δάσκαλος, ποιητής και τα βιβλία
να είναι σαν κρίνα
.


Εξάλλου, ακόμα και αυτή η εξοικονόμηση πόρων, δεν είναι σίγουρη αφού, τα τελευταία χρόνια έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες των ολέθριων αποτελεσμάτων που οδηγεί η μοιραία λογική: πρώτα το χρήμα. Έκλεισαν χιλιάδες μικρά σχολειά σε πολλά χωριά της ελληνικής επαρχίας την τελευταία εικοσαετία και όσοι μαθητές απόμειναν σε αυτές τις περιοχές μεταφέρονται σε γειτονικά κεφαλοχώρια με κόστος που πολλές φορές είναι πολλαπλάσιο του κόστους λειτουργίας ενός μικρού σχολείου. Είναι γνωστή η περίπτωση μαθητή στις Σέρρες όπου το κράτος δαπανούσε για τη μεταφορά ενός και μόνο μαθητή το ποσόν των 20.000 € ετησίως…

Το κλείσιμο όμως των σχολείων της περιφέρειας εμπεριέχει κι ένα άλλο σοβαρό κίνδυνο: αυτόν της αστυφιλίας. Πώς θα επιτευχθεί η αποκέντρωση, την οποία όλοι οι πολιτικοί φορείς και κόμματα ευαγγελίζονται; Με το κλείσιμο των μικρών σχολείων; Πώς μια οικογένεια με μικρά παιδιά θα αποφασίσει να εγκατασταθεί σε ένα χωριό ή μια περιοχή που δεν έχει κανένα σχολείο; Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η κατάργηση των μικρών σχολείων αποτελεί ένα σημαντικό αντικίνητρο στο στόχο της αποκέντρωσης.

Επιπρόσθετα το σχολείο αποτελεί στην πραγματικότητα – ειδικά για την ελληνική επαρχία- τη ζωή του χωριού. Βλέπουμε πόσα βουβά και άφωνα μένουν εκδηλώσεις που γίνονται ιδιαίτερα στις μεγάλες γιορτές σε χωριά χωρίς την παρουσία μαθητών. Μοιάζουν παράκαιρες, σαν να μην έχουν λόγο ύπαρξης. Η ύπαρξη του σχολείου στην πραγματικότητα μένει να θυμίζει με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο πως αυτό το χωριό έχει παρόν έχει και μέλλον. Αλίμονο στις κοινωνίες που θα χάσουν αυτή την επαφή με την πραγματικότητα! Στην καλύτερη περίπτωση θα μείνουν τόποι αναψυχής για ηλικιωμένους και για τουρίστες το καλοκαίρι.

Αλλά αφού μας αρέσει να αντιγράφουμε σχέδια και προγράμματα άλλων χωρών, που θεωρούμε πιο ανεπτυγμένες, γιατί τότε δεν αντιγράφουμε τουλάχιστον το παράδειγμα της Γαλλίας, που είδε και αποείδε κι αυτή με το κλείσιμο των μικρών σχολείων και τώρα προχωρά σε ένα πρόγραμμα επανασύστασης των ολιγοθεσίων σχολείων.
Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θέση παίρνουν τα ΜΜΕ στη Γαλλία όταν δημοσιεύουν σκίτσα σαν κι αυτά λέγοντας: ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ.


"Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους,(είναι αυστηροί) παιδιά!
Θα είστε καλύτερα εκεί! "
Σχολεία σε κίνδυνο (Το σχολείο κινδυνεύει)


Καμιά σχέση βέβαια με Ελλάδα…
Εκεί λοιπόν όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γερμανία) η πορεία αυτή τη στιγμή είναι αντίστροφη απ’ ότι στην Ελλάδα. Εκεί φαίνεται οι περισσότεροι παράγοντες να έχουν καταλάβει την αξία των μικρών σχολείων αλλά και οι τοπικές κοινότητες υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους αρκετά δυναμικά.

Αντιγράφω από τον ηλεκτρονικό τύπο: «Αυτές οι "ανθρώπινες ομάδες" φαίνεται ότι έχουν καταλάβει πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημα της εκπαίδευσης, όταν, απότομα και δυναμικά - χωρίς οι αρχές να κατανοούν πάντοτε το γιατί - υπερασπίζονται ένα σχολείο που για κάποιους αποτελεί έναν αρχαϊκό και πεπαλαιωμένο θεσμό, αλλά γι' αυτούς είναι ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ, το δικό ΤΟΥΣ σχολείο και όχι το σχολείο του κράτους!».

Αυτή είναι όμως και μια ειδοποιός διαφορά με την ελληνική πραγματικότητα: οι κάτοικοι των περιοχών αυτών δεν αναλίσκονται σε διαλόγους και διαμάχες που καταλήγουν στο τι τελικά τους χωρίζει, αλλά συμπράττουν και στοχεύουν σε αυτό που τελικά τους ενώνει: κι ένα από αυτά είναι το σχολείο!

Είναι εξάλλου γνωστή η φράση πως «όπου ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή». Ας ελπίσουμε πως η φράση αυτή να μη διαβάζεται και αντίστροφα…

Θα ήθελα να κλείσω όμως με τα εξής λόγια του Παλαμά για τη συμπεριφορά μας απέναντι στα σχολεία μας και γενικότερα στην εκπαίδευσή μας:

Και βαθιούς τράφους γύρω γύρω σκάφτε
και πύργους πολεμόχαρους υψώστε
και βαρδιατόρους βάλτε να κρατάνε
μακριά μακριά τον ψεύτη και τον πλάνο
της Ρωμιοσύνης…


Π.Χριστόπουλος, Δάσκαλος 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Όσσας

................................................................................

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το παραπάνω κείμενο αποτέλεσε μέρος εισήγησης στο πλαίσιο των εγκαινίων του νέου κτιρίου του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Όσσας και του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Όσσας, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Όσσας.

2. Περισσότερες πληροφορίες και επιχειρήματα για το θέμα μπορείτε να βρείτε στο ενδιαφέρον άρθρο του Σχολικού Συμβούλου 6ης Εκπαιδ. Περιφέρειας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ.Κολοβού Στεφάνου ΕΔΩ

3. Παραθέτω στη συνέχεια ολόκληρο το ποίημα του Κωστή Παλαμά:

Τα σχολεία χτίστε - Κωστής Παλαμάς
Με τη φλόγα που ψαίνει και που πλάθει,
με της καρδιάς τη φλόγα, με του Λόγου
τη δύναμη, ξεσκέπαστα, καθάρια,
και με τα χέρια, και με τα μαχαίρια,
τον τόπο πάρτε.
Κάτου σημάδια που έμπηξε το ψέμα!
Τα ταξίματα φέρτε στης Αλήθειας
της ιερής το βωμό και τα σφαχτάρια.
Στον τόπο απάνου όχι πολέμων κάστρα•
τα σκολειά χτίστε!
Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα, μεγάλα,
γερά θεμελιωμένα, από της χώρας
ακάθαρτης, πoλύβοης, αρρωστιάρας
μακριά μακριά τ' ανήλιαγα σοκάκια,
τα σκολειά χτίστε!
Και τα πορτοπαράθυρα των τοίχων
περίσσια ανοίχτε, νάρχεται ο κυρ Ήλιος,
διαφεντευτής, να χύνεται, να φεύγει,
ονειρεμένο πίσω του αργοσέρνοντας
το φεγγάρι.
Γιομίζοντάς τα να τα ζωντανεύουν
μαϊστράλια και βοριάδες και μελτέμια
με τους κελαϊδισμούς και με τους μόσκους•
κι ο δάσκαλος, ποιητής και τα βιβλία
να είναι σαν κρίνα.
Του τραγουδιού τη γλώσσα αντιλαλώντας,
και τα βιβλία σαν τα τραγούδια να είναι!
Στη γη της ομορφιάς, αρματωμένη
την Επιστήμη, η Ομορφιά, χαρά της!
αρχή σοφίας!
Τα σκολειά χτίστε, υψώστε τα πλατάνια
για το δροσό στης ρεματιάς τη χάρη,
για τον καρπό σπάρτε τα αμπέλια, ας είναι
τ' αγαθά τους αγνά κρασιά, και ας είναι
γούρμα* σταφύλια,
λογής, κεχριμπαρένια, άλικα, μαύρα.
Όπου απλωσιά, όπου ψήλωμα, όπου υγεία,
στα πέλαα ν' αγναντεύουν τα καράβια
και τους αϊτούς να λαχταράν και τ' άστρα
στα ουράνια πλάτια.
Και βαθιούς τράφους γύρω γύρω σκάφτε
και πύργους πολεμόχαρους υψώστε
και βαρδιατόρους βάλτε να κρατάνε
μακριά μακριά τον ψεύτη και τον πλάνο
της Ρωμιοσύνης.
Ξόβεργα και καρφιά κρατά και πάει
και πιάνει και καρφώνει και σκοτώνει•
του φτερωτού πιο απ' όλα κυνηγάρης,
αρχίζοντας από τις πεταλούδες,
φτάνει στη Σκέψη.

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010

Εργασιακός μεσαίωνας...

Δημοσιεύουμε σήμερα μια σειρά από γελοιογραφίες που επιλέξαμε το τελευταίο διάστημα, από τον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, και που αφορούν στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης και την σταδιακή αφαίρεση εργασιακών -και όχι μόνο- δικαιωμάτων από όλους τους εργαζόμενους...
Μαύρα Χριστούγεννα για τους εκπαιδευτικούς


Μια μέρα πέρασε μετά την επίσκεψη του Dominic Strauss Kahn (με το που γράφεις το όνομά του νιώθεις αμέσως ευρωπαίος και ξεχνάς τα προβλήματά σου), ο οποίος σαν άλλος ρωμαίος αυτοκράτορας ήρθε να επιθεωρήσει μια από τις πολλές επαρχίες του νότου, μοιράζοντας συμβουλές προς τους προσκυνημένους του πολιτικού μας συστήματος και αέρα κοπανιστό για τους πεινασμένους υπηκόους.

Τσιμπώντας μας φιλικά στο μάγουλο, όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες, μας συνέστησε την αρετή της υπομονής ενώ ταυτόχρονα μας διαβεβαίωσε ότι τελικά θα τα καταφέρουμε, αρκεί να εξακολουθήσουμε να είμαστε καλά παιδιά (είναι αλήθεια Dominic ότι δυσκολεύεσαι να πληρώσεις το ενοίκιο του σπιτιού σου και δεν έχεις να πάρεις δώρο στα εγγόνια σου φέτος τα Χριστούγεννα;).

Εκεί που μας υπόσχονταν ότι το 2013 τελειώνουν (λέμε τώρα) τα βάσανα, άρχισαν να κάνουν επίδειξη καλής αρίθμησης μιλώντας για 2014 , ίσως και 2015 με προοπτική να φτάσουμε αισίως στο 2024. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν ως έχουν ή να αλλάξουν προς το χειρότερο, όλες οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν εις βάρος των εργαζομένων και υπέρ των αφεντικών, αλλιώς μεγάλο κακό θα μας βρει (μάλλον τώρα βιώνουμε κάποιο μεγάλο καλό και δεν το καταλάβαμε).

Για τους εκπαιδευτικούς, όλων των κατηγοριών και όλων των ηλικιών, τα Χριστούγεννα που έρχονται θα είναι τα χειρότερα των τελευταίων ετών.
Η κατάργηση του δώρου, η μείωση μισθών και επιδομάτων και η ακρίβεια να έχει φτάσει στα ύψη, αρκούν για να φέρουν στα πρόθυρα της φτώχιας, αν δεν έχει συμβεί ήδη, πολλούς εκπαιδευτικούς.


Παράλληλα στα πλαίσια της συνέχισης των περικοπών στο δημόσιο τομέα συζητούν το ενδεχόμενο της κατάργησης βασικών επιδομάτων όπως αυτό της εξωδιδακτικής απασχόλησης και του οικογενειακού επιδόματος, με τελικό σκοπό τη δραστική τους μείωση για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
Είναι τόσο ανάλγητοι που δεν διστάζουν να κόψουν ακόμη και αυτά τα πενιχρά επιδόματα που δίνουν στους πολύτεκνους.

Για όσους εκπαιδευτικούς πλησιάζουν προς τη σύνταξη, συζητούν το ενδεχόμενο της κατάργησης του εφάπαξ με τελικό σκοπό τη δραστική του μείωση για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εξακολουθεί βέβαια να ισχύει η τριετής τουλάχιστον καθυστέρηση μέχρι την καταβολή του, η μείωση των συντάξεων, η περικοπή ιατρικών εξετάσεων που καλύπτονται από τον ΟΠΑΔ και ο συνεχής κίνδυνος κατάρρευσής του(του ΟΠΑΔ) λόγω της τζογαδόρικης κλοπής των αποθεματικών του.

Η αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών βρίσκεται στα σκαριά (σύνθημα: εξορθολογισμός, παρασύνθημα: διαρθρωτική αλλαγή) σε συνδυασμό με την αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών που οδηγεί στον, όχι και τόσο, κρυφό πόθο της άρσης της μονιμότητας.

Οι νεοδιόριστοι βλέπουν τα μαύρα Χριστούγεννα εις τριπλούν αφού ο νόμος 3848/2010 τους υποχρεώνει-τιμωρεί ώστε για τρία χρόνια να μη μπορούν να μετατεθούν ούτε να αποσπαστούν από την περιοχή του πρώτου διορισμού τους. Γιατί συμβαίνει αυτό; Κανένας υπεύθυνος δεν μπήκε στον κόπο να δώσει μια εξήγηση που να στηρίζεται σε λόγους με παιδαγωγικό, οικονομικό ή κοινωνικό περιεχόμενο. Ο μόνος ορατός λόγος που προκύπτει συμπερασματικά είναι πως η υποχρεωτική τριετία λειτουργεί για να εκφοβίσει τους νεοδιόριστους, να τους τσακίσει οικονομικά και ψυχικά ώστε να τους αναγκάσει να τρέξουν πίσω από τους γνωστούς καλοθελητές αυξάνοντας την πελατεία κάποιου κομματικού γραφείου, της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα θα αρχίσει να ισχύει ο θεσμός του «κυρ μέντορα» για κάθε νεοδιόριστο ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ταλαιπωρίας και της απαξίωσης (6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο-λύκειο, 10 χρόνια στο πανεπιστήμιο-μεταπτυχιακό-στρατό,10 χρόνια εξετάσεις ΑΣΕΠ, που πήγε η ζωή μου βρε παιδιά;)

Για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς το μέλλον σχεδιάζεται χωρίς τους ίδιους με μοναδική προοπτική την ελαστική εργασία χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα παρά μόνο υποχρεώσεις, ανασφάλεια και για καταβολή μισθών ούτε λόγος.

Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για τη νέα χρονιά προβλέπονται … πολικές (υπό το μηδέν), καθώς με πρωτοφανή πολιτική αναλγησία αρνούνται να εφαρμόσουν την αναλογία 1 προς 1 στους διορισμούς παίρνοντας πίσω τις υποσχέσεις που οι ίδιοι έδωσαν.

Τα διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ μπήκαν στην ημερήσια διάταξη της εκπαίδευσης συμπαρασύροντας ανθρώπους και δικαιώματα. Χρειάστηκε κατάληψη της δευτεροβάθμιας της Γ’ Αθήνας για να τηρηθούν τα αυτονόητα και να αποδειχτεί πως οι αγώνες όταν γίνονται όπως πρέπει έχουν και μαζικότητα και αποτελέσματα (είπατε κάτι κύριοι της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ;).

Όσοι από τους αδιόριστους περίμεναν μόνιμο διορισμό, θα συνεχίσουν να περιμένουν λένε τα μηνύματα που έρχονται από το υπουργείο παιδείας.

Όσο για την ύπαρξη «κόκκινων γραμμών» που υποτίθεται ότι έχει η κυβέρνηση στην εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών είναι το πιο κακόγουστο αστείο. Καμία κόκκινη γραμμή , καμία ντροπή, κανέναν πολιτικό και ηθικό ενδοιασμό δεν έχουν στην πρακτική τους αν είναι να εξασφαλίσουν το δικό τους πολιτικό μέλλον και την κερδοφορία των πραγματικών εντολοδόχων τους.

Κόκκινη γραμμή μπορούν να θέσουν μόνο οι πολίτες στο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο.

Η εμπειρία της περασμένης χρονιάς μας διδάσκει πως οι αντεργατικές πολιτικές που έχουν σκοπό να εφαρμόσουν, θα φτάσουν μέχρι εκεί που εμείς θα τους επιτρέψουμε να φτάσουν.
Να βάλουμε εμείς τις απροσπέραστες κόκκινες γραμμές σε πολιτικές, σε πολιτικούς , σε συνδικαλιστές και οικονομικούς παράγοντες πριν μας περάσουν την αλυσίδα στα πόδια και στο σβέρκο.Χρήστος Κυργιάκης
xrkyrgiakis@yahoo.gr

Πηγή: Διαδικτυακός τόπος:www.alfavita.gr, 8/12/2010

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

Άκαρπη συνάντηση δασκάλων με τον υφυπουργό Οικονομικών Σαχινίδη


Δεν κατέληξε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα η συνάντηση που είχε χθες το διοικητικό συμβούλιο της Διδασκαλικής ομοσπονδίας (ΔΟΕ) με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη για τα θέματα του νέου μισθολογίου του δημοσίου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία της ΔΟΕ «δεν υπήρξαν συγκεκριμένες απαντήσεις από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών, παρότι τέθηκε ξανά το ζήτημα της μείωσης των αποδοχών των εκπαιδευτικών όπως επίσης και η φημολογία περί περικοπής του εξωδιδακτικού επιδόματος. Το θέμα αυτό, η ΔΟΕ επαναλαμβάνει ότι το θεωρεί «αιτία πολέμου».

Με την ανακοίνωσή της, η ΔΟΕ καλεί τους δασκάλους και νηπιαγωγούς να συμμετάσχουν μαζικά στην πανεργατική-πανυπαλληλική απεργία της 15ης Δεκεμβρίου. Πάντως, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, στην διάρκεια της χθεσινής συνάντησης, ο κ. Σαχινίδης δήλωσε ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα δοθεί στη δημοσιότητα μελέτη η οποία θα αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά του νέου μισθολογίου και θα θέτει το πλαίσιο του διαλόγου, ο οποίος θα γίνει στο α΄τρίμηνο του 2011.

Ακόμη, μέχρι το τέλος του β΄τριμήνου του 2011, θα κατατεθεί στη Βουλή, νομοσχέδιο το οποίο θα αποτυπώσει τη βούληση της κυβέρνησης για το θέμα του μισθολογίου, ενώ εκτιμά ότι η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από 1.1.2012.

Τέλος ο υφυπουργός Οικονομικών εκτίμησε ότι σε υπαλλήλους με τόσο χαμηλούς μισθούς δεν θα υπάρξουν περικοπές με το νέο μισθολόγιο, ενώ ανέφερε ότι από πλευράς κυβέρνησης, αρμόδιοι για το διάλογο είναι ο υπουργός Οικονομικών, κ.Γ. Παπακωνσταντίνου και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης.


Πηγή: Ηλεκτρονική εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ ON LINE (www.tovima.gr), 1/12/2010

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

Καταργούνται σχολεία, γραφεία Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις


Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» στη διοίκηση, στην εκπαίδευση και στο υπουργείο με τους αναρίθμητους οργανισμούς του θα στείλει τη νέα χρονιά δεκάδες εκπαιδευτικούς σε άλλο πόστο ή στο σπίτι τους.

Ριζικές ανατροπές στην «πυραμίδα της εκπαίδευσης» φέρνει νέος νόμος για την απλούστευση της οργανωτικής δομής των σχολείων, που έρχεται τον Ιανουάριο στη Bουλή.
Η πρωθυπουργική εντολή για «Καλλικράτη στις δημόσιες υπηρεσίες» οδηγεί στο...κλείσιμο των Γραφείων Εκπαίδευσης, στην κατάργηση δεκάδων ολιγοθέσιων σχολείων, στη συγχώνευση Οργανισμών του Υπ. Παιδείας, στη δραστική μείωση των διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου καθώς και στην πλήρη ανακατανομή του προσωπικού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Eθνους της Κυριακής»
1. Καταργούνται τα 295 Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Εκπαίδευσης κι ενοποιούνται σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο οι περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε κάθε περιφέρεια.
2. Συγχωνεύονται ή καταργούνται περισσότερα από 300 ολιγοθέσια σχολεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.
3. Κόβονται στις μισές οι γενικές διευθύνσεις του υπ. Παιδείας, κι από τις 40 που λειτουργούν θα μείνουν 20.
4. Συγχωνεύονται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Eρευνας (ΚΕΕ) με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών παιδείας βασίζεται στα συμπεράσματα μελέτης του Ιδρύματος Τσάτσου, που παραγγέλθηκε από το ΥΠΕΠΘ. Σε αυτή κρίνεται αναγκαίος και άμεσος ο «Καλλικράτης» στη διοίκηση, στα σχολεία και στο ίδιο το υπουργείο με τους αναρίθμητους Οργανισμούς του. Δεκάδες εκπαιδευτικοί θα βρεθούν σε άλλο πόστο ή και στο σπίτι τους τη χρονιά που έρχεται.
Κλονίζεται συθέμελα ύστερα από 30 χρόνια που υφίσταται ως έχει το οικοδόμημα της διοίκησης των σχολείων, σπρώχνονται στη συνταξιοδότηση δεκάδες διευθυντές των Γραφείων Εκπαίδευσης των οποίων οι θητείες λήγουν οσονούπω, ενώ επιστρέφουν στα σχολεία τους όλοι οι δάσκαλοι κι οι καθηγητές που ήταν αποσπασμένοι σε αυτά.

Η ηγεσία του υπουργείου φέρεται αποφασισμένη να «συμμαζέψει» τη διοικητική πυραμίδα. Γι' αυτό και προχωρά στην κατάργηση μιας ολόκληρης διοικητικής βαθμίδας, που θα της αποφέρει τεράστια εξοικονόμηση χρήματος από ενοίκια κτιρίων, μισθούς, λειτουργικά έξοδα κ.ά. Ήδη σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, ενημερώθηκαν για την ανάγκη εξορθολογισμού της διοίκησης οι περιφερειακοί διευθυντές από τους οποίους ζητήθηκαν προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του νέου συστήματος.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Από τους 40 διευθυντές θα μείνουν οι μισοί
Χάνουν τις θέσεις τους τουλάχιστον 20 διευθυντές του υπουργείου Παιδείας, αφού οι 40 γενικές διευθύνσεις μειώνονται στις μισές. Μελετώνται ήδη εσωτερικές μετακινήσεις και ανακατανομή του προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες των διευθύνσεων. Το μεγάλο πρόβλημα του υπουργείου Παιδείας, όπως και σχεδόν όλης της δημόσιας διοίκησης, είναι η μη εξειδίκευση των υπαλλήλων, η έλλειψη υπαλλήλων ΠΕ Εκπαίδευσης καθώς και η έλλειψη επιμόρφωσης πάνω στα νέα δεδομένα διοίκησης των γραφείων.
Χαρακτηριστικά μας αναφέρουν ότι από τους 545 διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ είναι ζήτημα εάν γνωρίζουν τον χειρισμό του Η/Υ οι 45!
Στο υπ. Παιδείας υπηρετούν 442 μόνιμοι υπάλληλοι, 545 διοικητικοί, 707 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων και 100 αορίστου χρόνου (ειδική κατηγορία).

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πέφτουν «τίτλοι τέλους» για ολιγοθέσια της περιφέρειας

Η συγχώνευση των σχολείων θα γίνει με αμιγώς παιδαγωγικά κριτήρια, σύμφωνα με την ηγεσία του υπ. Παιδείας. Η κατασκευή νέων δρόμων, όπως για παράδειγμα, η Εγνατία, ή η Ολυμπία οδός που κατασκευάζεται, δημιουργούν νέα δεδομένα, κι εκεί που κάποιες ορεινές περιοχές ήταν απομονωμένες, τώρα έρχονται πιο κοντά σε μεγάλες πόλεις και κεφαλοχώρια. Όπου λοιπόν η πρόσβαση για τους μαθητές σε σχολεία μεγάλων χωριών καθίσταται καλύτερη, εκεί θα υπάρξει και κατάργηση του μικρού κι απομονωμένου σχολείου.

Περίπου 2.000 είναι τα ολιγοθέσια σχολεία σε όλη τη χώρα, τα περισσότερα των οποίων όμως βρίσκονται διάσπαρτα στο Αιγαίο και στα μικρονήσια. Ακριβώς πριν από 10 χρόνια ήταν 2.963, ενώ στη δεκαετία του ΄60, έφθαναν τα 8.956, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε για τα λειτουργικά προβλήματα των μικρών σχολείων, ο κ Χρήστος Σαΐτης, επικ. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο ίδιος, αναλύοντας τον προβληματισμό περί της κατάργησης αυτών των μικρών σχολείων, αναφέρει:

«Τα ολιγοθέσια και περισσότερο τα μονοθέσια κοστίζουν περισσότερο στο κράτος, αφού τα συνολικά έξοδα λειτουργίας τους (συντήρηση κτιρίων, αναλώσιμα υλικά, μισθοί δασκάλων) κατανέμονται σε λιγότερους μαθητές. Τα ολιγοθέσια μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αντιοικονομικοί και αναποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί, αφού το υψηλό κόστος λειτουργίας τους παρέχει χαμηλό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια, τα «ατροφικά» κυρίως σχολεία με 5-12 μαθητές, είναι πανάκριβοι δημόσιοι οργανισμοί».

ΤΗΣ ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ
Πηγή: Εφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 27/11/2010

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

Συγχωνεύσεις σχολείων λόγω μνημονίου


ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - ΜΑΜΟΥΘ ΜΕ 3.000 ΜΑΘΗΤΕΣ
Σβήνει το «σχολείο της γειτονιάς» ανατρέποντας την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών μαθητών και Εκπαιδευτικών.

Το υπουργείο Παιδείας προωθεί σχέδιο εκτεταμένων συγχωνεύσεων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από το λειτουργικό κόστος των μικρών και μεσαίων σχολικών μονάδων. Το εκπαιδευτικό δυναμικό θα εξαναγκαστεί σε μαζικές μετακινήσεις για την κάλυψη των θέσεων που θα δημιουργηθούν εξαιτίας της ένταξης της Παιδείας στα περιοριστικά μέτρα για τις προσλήψεις που επέβαλε η τρόικα στο Δημόσιο (1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις).

Σύσκεψη
Οι διαδικασίες για τη μετάβαση στο μητροπολιτικό μοντέλο σχολείου προωθούνται άμεσα από το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο περιφερειακός διευθυντής Αττικής, Γ. Κουμένιος, έχει συγκαλέσει για σήμερα σύσκεψη με τη συμμετοχή των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης με οδηγίες να ανοίξει τη συζήτηση περί συγχωνεύσεων. Επισήμως το γραφείο του διευθυντή επικαλέστηκε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του «Ε.Τ.», ότι αντικείμενο της σύσκεψης είναι η ενημέρωση για τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα της περιφέρειας.

Ανοικτό είναι, σύμφωνα με συνδικαλιστικές εκτιμήσεις, ακόμη και το ενδεχόμενο των μηδενικών προσλήψεων για την επόμενη σχολική χρονιά παρά τις διαβεβαιώσεις ότι επρόκειτο να απορροφηθούν τουλάχιστον οι εναπομείναντες διοριστέοι του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Η δραματική μείωση των προσλήψεων φέτος (λιγότερες από 3.000), κάτω από το μισό του συνήθους προγραμματισμού, παρά την πρωτοφανή αύξηση των συνταξιοδοτηθέντων εκπαιδευτικών {άγγιξαν τις 12.000), θεωρείται τροχιοδεικτική βολή. Πρώτα δείγματα γραφής έδωσε ήδη το υπουργείο Παιδείας από την αρχή της χρονιάς καταπίνοντας τα κοινωνικά προγράμματα της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στα οποία έβρισκαν καταφύγιο οι πιο αδύναμες κατηγορίες του μαθητικού πληθυσμού.

Τα νεότερα είναι ότι οδηγείται σε ντε φάκτο κατάργηση και ο δημοφιλής θεσμός των αθλητικών σχολείων (174 Γυμνάσια και 57 Λύκεια), όπου πέρυσι φοιτούσαν 11.000 μαθητές. Το υπουργείο, τρεις μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν έχει ακόμη τροφοδοτήσει τα σχολεία αυτά με το αναγκαίο αυξημένων προσόντων προσωπικό (προπονητές κλπ.), ενώ έκοψε τα κονδύλια για τη μεταφορά των μαθητών-αθλητών από το σχολείο στους χώρους άθλησης μεταθέτοντας στους γονείς τη σχετική ευθύνη. Παράλληλα ενέταξε στο ΕΣΠΑ τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τους οποίους δεν πληρώνει, ενώ διακινδυνεύει να μην εγκριθεί η σχετική δαπάνη από την αρμόδια διαχειριστική αρχή.

Το μοντέλο που αντιγράφουν στο υπουργείο Παιδείας είναι το πορτογαλικό. Στην Πορτογαλία έχουν δρομολογηθεί από πέρυσι λουκέτα σε όλα τα σχολεία του πρώτου κύκλου βασικών σπουδών (της αντίστοιχης με την ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση) που αριθμούν λιγότερους από 21 μαθητές. Αυτά είναι χιλιάδες, διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές μιας τεράστιας αγροτικής ζώνης που υπάρχει στην Πορτογαλία, όπου πλέον οι μαθητές αναγκάζονται να διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις και να μένουν όλη τη μέρα εκτός σπιτιού. Η πορτογαλική κυβέρνηση προσπαθεί να ενώσει σχολεία με δυναμικό 3.000 μαθητών και περισσότερους από 400 καθηγητές ανά μονάδα εξοικονομώντας δαπάνες από τη συγκέντρωση υποδομών και προσωπικού.

Αντιδράσεις

Σήμερα στη χώρα που αποτελεί τον επόμενο στόχο των διεθνών κερδοσκόπων το ποσοστό των μη μόνιμων εκπαιδευτικών έχει εκτιναχθεί στο 40% ύστερα από κύμα μαζικών απολύσεων. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται ακόμη περί το 20%. Μετά την Πορτογαλία, που το έκανε μερικά χρόνια νωρίτερα, και η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη σε ευρεία κλίμακα την πρακτική του περιοδεύοντος εκπαιδευτικού που γυρνάει από σχολείο σε σχολείο για να συμπληρώσει ωράριο.

Χθες η κυβέρνηση δέχθηκε σφοδρή επίθεση εξ οικείων. Η ΠΑΣΚ δασκάλων με αφορμή διαρροές για μαχαίρι στο επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών ανακοίνωσε ότι «κάθε σκέψη για περαιτέρω περικοπές αποτελεί όχι απλά κόκκινη γραμμή αλλά πραγματική αιτία πολέμου. Ας "γνωρίζουν καλά οι "ανώνυμοι κυβερνητικοί κύκλοι"», προειδοποίησε η ΠΑΣΚ, ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που θα γίνουν με πρωτοπόρο τπν παράταξή μας, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα έχουν προηγούμενο σε διάρκεια και σε ένταση».

ΤΗΣ ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΝΩΛΗ
Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 24/11/2010

Υπό κατάργηση η βαθμολογία στο δημοτικό;


Ακούει συχνά τη λέξη «βαθµός» από τα χείλη των παιδιών της, ειδικά όταν τα ρωτά πώς ήταν η µέρα τους στο σχολείο. «Η δασκάλα βάζει σε όλους Α, ακόµα και σε εκείνους που δεν διαβάζουν πολύ», της παραπονιέται ο 10χρονος γιος της Αντώνης.

Όπως λέει στα «ΝΕΑ» η κ.Αννα Παυλίδου, χωρίς το κίνητρο του καλού βαθµού ο Αντώνης συχνά δεν αισθάνεται ότι υπάρχει λόγος να µελετά περισσότερο, αφού θα έχει την ίδια αντιµετώπιση µε τους συµµαθητές του που δεν προσπαθούν όσο εκείνος.
Για την κ. Παυλίδου και µεγάλη µερίδα των γονέων, η βαθµολόγηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών είναι σηµαντικό εργαλείο.

∆εν είναι όµως λίγοι και εκείνοι που πιστεύουν ότι οι βαθµοί δεν προσφέρουν στα παιδιά. Ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες γίνεται συζήτηση για την επαναξιολόγηση της χρήσης της βαθµολόγησης στην πρώτη βαθµίδα της Εκπαίδευσης, µε φανατικούς υποστηρικτές και της µιας και της άλλης άποψης. Το ελληνικό υπουργείο Παιδείας, πάντως, φαίνεται διατεθειµένο να επανεξετάσει τον τρόπο της βαθµολόγησης ή ακόµη και την κατάργηση των βαθµών.

Από το 1995 έχει καθιερωθεί βαθµολόγηση τριών ταχυτήτων στο δηµοτικό: στις δύο πρώτες τάξεις γίνεται µόνο «περιγραφική αξιολόγηση», στις τάξεις Γ’ και ∆’ εκτός από την περιγραφική αξιολόγηση χρησιµοποιείται κλίµακα βαθµολογίας µε µέγιστο το Αριστα (Α) και κατώτατο το Σχεδόν Καλά (∆) και στις δύο τελευταίες τάξεις ισχύει η αριθµητική κλίµακα που αρχίζει από το Αριστα (9-10) και καταλήγει στο Καλά (5-6).

«Στον παγκόσµιο εκπαιδευτικό χώρο είναι αδιανόητο να βάζεις σε ένα 10χρονο παιδί βαθµούς, γιατί δεν πρέπει να µάθει να συγκρίνει τον εαυτό του µε τους άλλους. Οι έρευνες δείχνουν ότι κίνητρα εξωγενή όπως ο βαθµός δεν επιδρούν θετικά στους µαθητές όσο τα ενδογενή, δηλαδή η κινητοποίηση να διαβάσει για τον εαυτό του», λέει στα «ΝΕΑ» η κ. Ελένη Καρατζιά, επίκουρος καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Το 2003, από τη θέση της αναπληρώτριας πρόεδρου του Τµήµατος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η κ. Καρατζιά και µια οµάδα εκπαιδευτικών είχαν εισηγηθεί την καθιέρωση της περιγραφικής βαθµολόγησης σε όλες τις τάξεις της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ωστόσο η εισήγησή τους, λέει η κ. Καρατζιά, δεν έγινε ποτέ υπουργική απόφαση, αλλά έµεινε στο επίπεδο της συµβουλευτικής παρότι κατάφερε να επηρεάσει τη συγγραφή των µετέπειτα βιβλίων του δηµοτικού.

Η δηµιουργική µάθηση
«Όταν ο εκπαιδευτικός υποχρεώνεται να βάλει βαθµούς, συνήθως επικεντρώνεται στα µαθήµατα κορµού όπως η Γλώσσα και τα Μαθηµατικά και υποβιβάζει τον αθλητισµό και µαθήµατα όπως η Μουσική και τα Καλλιτεχνικά. Ετσι, χάνονται οι δηµιουργικές πλευρές της µάθησης», λέει η κ. Καρατζιά και προσθέτει πως οι µαθητές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης πρέπει να αξιολογούνται µε περιγραφικά σχόλια, αντί για αριθµητικό ή γραµµατικό βαθµό, όπως γίνεται στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. «Στη Βρετανία, ο εκπαιδευτικός δεν βαθµολογεί τους µαθητές του µε αριθµό αλλά µε σχόλια, βάσει της παρακολούθησης και των εργασιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς». Όπως επισηµαίνει, θεωρείται αντιπαραγωγικό να προωθούµε τον ανταγωνισµό ανάµεσα στα παιδιά. «Μπορούµε να συζητούµε για βαθµούς µόνο όταν τίθεται ζήτηµα εισαγωγής των µαθητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση».

Η κ. Παυλίδου πάντως είναι από τους γονείς που επιθυµούν λεπτοµερέστερη βαθµολογία στο δηµοτικό. «Να βαθµολογούνται τα παιδιά και µάλιστα αυστηρά. Για παράδειγµα, όσον αφορά τη Γραµµατική είµαι κάθετη. Τα λάθη θα τα βρίσκουν πάντα µπροστά τους», λέει παρότι συµπληρώνει ότι στόχος δεν είναι ο βαθµός αλλά η µάθηση. «∆εν θέλω ο γιος µου να είναι µόνο καλός µαθητής. Με νοιάζει να µην έχει κενά. Αν µου φέρει στο σπίτι ένα διαγώνισµα, στο οποίο πήρε 6 και δω ότι του αξίζει, θα είµαι ευχαριστηµένη γιατί θα έχει έτσι ένα κίνητρο να το αυξήσει την επόµενη φορά σε 8, 9 ή και 10».

Οι αλλαγές του υπουργείου
«Επειδή αλλάζουµε ριζικά τα προγράµµατα, θα προωθήσουµε και ανάλογους τρόπους για την αξιολόγηση των µαθητών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και το σύστηµα βαθµολόγησης των µαθητών του δηµοτικού, που ενδεχοµένως να περιλαµβάνει και την κατάργησή της», λέει στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραµµατέας του υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ. Βασίλης Κουλαϊδής.

«Εργαζόµαστε µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών τόσο της Πρωτοβάθµια όσο και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα σπουδών είναι πολυσύνθετες κατασκευές, που περιλαµβάνουν την επιλογή του περιεχοµένου (τι θα διδάξουµε), την επιλογή των µεθόδων διδασκαλίας (πώς θα διδάξουµε), τον χρόνο που αφιερώνουµε για κάθε ένα από τα στοιχεία του περιεχοµένου που έχουµε επιλέξει, αλλά και την αξιολόγηση των µαθητών» τονίζει ο κ. Κουλαϊδής. Γι’ αυτό τον λόγο, επισηµαίνει ο γενικός γραµµατέας, το υπουργείο έχει αποτυπώσει όλες τις πρακτικές αξιολόγησης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Τι λένε οι ειδικοί
«Η βαθµολογία λειτουργεί πιεστικά στον ψυχισµό των παιδιών, ιδιαίτερα των ευαίσθητων, µε αποτέλεσµα να τους προκαλεί συµπτώµατα άγχους», επισηµαίνει η ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος κ. Αλεξάνδρα Καππάτου. «Η αξιολόγηση ειδικά στο δηµοτικό επιδρά ποικιλοτρόπως και εξαρτάται από διαφορετικές παραµέτρους όπως η ωριµότητα, τα βιώµατα του παιδιού, αλλά και η σχέση που έχουν µαζί του οι γονείς. Οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις από το οικογενειακό περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που το παιδί εισπράττει την αξιολόγησή του». Ο βαθµός, επισηµαίνει η κ. Καππάτου, διαµορφώνει µια βαθµοθηρική στάση και συνείδηση και από το παιδί και από την οικογένεια, η οποία το αποµακρύνει από τον στόχο του που πρέπει να είναι η αγάπη για τη γνώση.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 26/11/2010

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

Μείωση - ρεκόρ στις δαπάνες για την Παιδεία


Σε μείωση - ρεκόρ για την τελευταία 35ετία οδηγούνται οι δαπάνες για την Παιδεία, την οποία, όπως μας διαβεβαιώνουν τόσο ο πρωθυπουργός όσο και η υπουργός Παιδείας, η κυβέρνηση θεωρεί πολύ σημαντική προτεραιότητα για τη χώρα!

Για πρώτη φορά το ποσοστό των δαπανών για την Παιδεία βρίσκεται κάτω από το 3% του ΑΕΠ (Πίνακας 1).

Συγκεκριμένα, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει τις δαπάνες του υπ. Παιδείας-ΔΒΜΘ στο 2,96% του ΑΕΠ! Να σημειώσουμε δε, ότι στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και αυτές της κατάρτισης (διά βίου μάθηση), της Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και της Γ.Γ. Θρησκευμάτων. Ουσιαστικά, αν αφαιρέσουμε αυτές τις δαπάνες, που δεν αφορούν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα στις τρεις βαθμίδες του, το ποσοστό για την Παιδεία που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός είναι 2,75% (Πίνακας 2).

Είναι φανερό πως η κυβέρνηση σκοπεύει να διαλύσει βήμα-βήμα τη δημόσια εκπαίδευση. Θα τους αφήσουμε;

ΤΩΝ ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ και ΘΕΜΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ*

* Μέλη Δ.Σ. ΟΛΜΕ

Πηγή: Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ, 21/11/2010

.......................................................................


ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Μείωση ρεκόρ για την τελευταία 35ετία με περικοπές της τάξης του -12 έως -18% είναι ο μποναμάς του προϋπολογισμού του Μνημονίου για την Παιδεία. Η πρόβλεψη για το 2011 είναι μόλις 6,2 δισ. ευρώ από 7,1 δισ. πέρσι. Για πρώτη φορά έχουμε μείωση των δαπανών και σε απόλυτες τιμές εκτός από τη μείωση του ποσοστού.Συγκεκριμένα οι περικοπές είναι:

- στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από 2.226.894.354,00 σε 1.905.755.000,00
-στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από 2.738.782.412,00 σε 2.419.181.000,00

-Στα Πανεπιστήμια από 1.065.469.932,00 σε 887.725.000,00

Στα ΤΕΙ από 405.034.002,00 σε 330.949.000,00Οι νέες περικοπές θα έχουν δραματικές επιπτώσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς. Η κυβέρνηση θα βγάλει τα "επιπλέον" από νέες περικοπές στους μισθούς, από... μηδενισμό των διορισμών και των προσλήψεων, από μείωση των θέσεων εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσω εκατοντάδων συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και νέο ψαλίδισμα των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και των ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Χρήστος Κάτσικας

Πηγή: Δικτυακός τόπος: www.alfavita.gr

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Μεγάλα τα προβλήματα στα 800 ολοήμερα σχολεία


Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: asillogosathinon@gmail.com, Ζωγράφου

Αρ. Πρ. : 21

Αθήνα 13/10/2010

Προς :

Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λεκανοπεδίου ΑττικήςΘέμα : Σύσκεψη συντονισμού των Συλλόγων Π.Ε. Αττικής για τα 800 ολοήμερα σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (Πέμπτη 21 Οκτώβρη, 7 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ο.Ε.)

Συναδέλφισες, συνάδελφοι

η μέχρι τώρα εμπειρία από τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων «ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος» δυστυχώς επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας :

• Στα Σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος η τσάντα δεν μένει στο σχολείο - αντίθετα, επιστρέφει ακόμα πιο βαριά στο σπίτι. Η ανάγκη για κατ' οίκον εργασία παραμένει (αφού οι διδακτικοί στόχοι και τα βιβλία δεν αλλάζουν), μόνο που αυτή αρχίζει πολύ πιο αργά και επιτελείται από πολύ πιο κουρασμένα παιδιά.Ιδιαίτερα οι γονείς των μικρών τάξεων, διαμαρτύρονται για την ανώφελη ταλαιπωρία των παιδιών τους που γυρνούν στο σπίτι κατάκοπα χωρίς δυνάμεις για να προετοιμαστούν για την επόμενη ημέρα.
• Τα Σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος υιοθετούν εξοντωτικούς ρυθμούς για τη μάθηση. Η έβδομη ώρα - ιδιαίτερα σε καθημερινή βάση σε όλες τις τάξεις - αποδεικνύεται παιδαγωγικά ανώφελη και υπονομεύει και τις υπόλοιπες. Επιπλέον, οι μεγάλες αδυναμίες στην υλικοτεχνική υποδομή μετατρέπουν την επέκταση του υποχρεωτικού ωραρίου σε ανυπέρβλητη δοκιμασία για τα περισσότερα παιδιά.
• Η διαμόρφωση του προγράμματος στη βάση 11 ξεχωριστών διδακτικών αντικειμένων για τις δύο πρώτες τάξεις, 13 για τις δύο μεσαίες και 15 για τις δύο τελευταίες δεν βοηθά τα παιδιά να ελέγξουν και να συνειδητοποιήσουν τη γνώση που τους προσφέρεται. Η διδασκαλία των αγγλικών από την πρώτη τάξη, χωρίς διδακτικό υλικό, χωρίς σχέδιο και στόχους, πριν ακόμη τα παιδιά συνειδητοποιήσουν τα Ελληνικά και τους μηχανισμούς της γραφής, δημιουργεί προβλήματα ακόμη και στη διδασκαλία της Ελληνικής. Η ξεχωριστή διδασκαλία του μαθήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν βοηθά στην κατάκτηση από τους μαθητές των δυνατοτήτων του εργαλείου. Κανένα εργαλείο δεν είναι αυτοσκοπός. Αν το σχολείο δεν το εντάξει σε κάποιο χρήσιμο για τη δράση τους σκοπό, τότε αυτό θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους μαθητές ως παιχνιδομηχανή. Ταυτόχρονα, η εισαγωγή της πληροφορικής από την Α΄ Δημοτικού στα σχολεία του Συλλόγου μας χωρίς να υπάρχει καμιά υποδομή (πλήρης έλλειψη εργαστηρίων πληροφορικής) οδηγεί σε τραγελαφικές καταστάσεις.
Η εναλλαγή 5 και 6 εκπαιδευτικών σε μία τάξη υπονομεύει την αναγκαία οικειότητα και εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή και δημιουργεί χαοτικές καταστάσεις και ανυπέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου. Η κάλυψη των αναγκών για ειδικότητες με περιπλανόμενους και μεταφερόμενους εκπαιδευτικούς, υπονομεύει τη συνοχή της σχολικής μονάδας και διαλύει τους απαραίτητους δεσμούς συνοχής της σχολικής κοινότητητας. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά πρωτοφανή προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων, τα κυλιόμενα και ευέλικτα ωράρια, την αναζήτηση του χρόνου για την ενημέρωση των γονέων.
Ένα νέο μοντέλο σχολείου αναδύεται μέσα από τη συγκρότηση και την αναμενόμενη επέκταση των 800 ολοήμερων. Ένα σχολείο που κατακερματίζει τη γνώση, εντατικοποιεί τους ρυθμούς μάθησης χωρίς κανένα σεβασμό στην παιδικότητα, διαλύει κάθε ιστό συλλογικότητας, αφαιρεί κάθε περιθώριο αυτονομίας και ελέγχου της σχολικής καθημερινότητας από τον εκπαιδευτικό.

Το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να οργανώσει τη δράση του απέναντι σε μια τέτοια προοπτική, να οργανώσει αγωνιστικές πρωτοβουλίες, να ενημερώσει τους γονείς και να συγκροτήσει κοινό μέτωπο, να αρθρώσει στόχους και διεκδικήσεις για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει.

Σε αυτή την κατεύθυνση και σε συνέχεια των πρωτοβουλιών συντονισμού των Συλλόγων Π.Ε. της προηγούμενης σχολικής χρονιάς για το θέμα των 800 ολοήμερων, καλούμε σε σύσκεψη συντονισμού των Συλλόγων Π.Ε., την Πέμπτη 21 Οκτώβρη, στις 7 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. Για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε θέσεις και προτάσεις και να διαμορφώσουμε από κοινού, ένα αγωνιστικό πρόγραμμα για το επόμενο διάστημα για το ζήτημα των 800 ολοήμερων.

Για το Δ.Σ.

Πηγή: www.doe.gr, 20/10/2010

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010

Οι 5 βασικοί άξονες του ψηφιακού σχολείου και... κάποια σχόλια


Το Ψηφιακό σχολείο είναι βασικός πυλώνας του Νέου Σχολείου. H χρήση των νέων τεχνολογιών γίνεται ο καταλύτης για την αλλαγή:

α) του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών και της σχολικής γνώσης

β) της διδασκαλίας και της μάθησης

γ) της σχέσης εκπαιδευτικών και μαθητών

δ) της σχέσης γονιών και σχολείου


Η βασική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα το Ψηφιακό Σχολείο είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα:

35% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ για τα μαθήματά τους (μέσος όρος στην Ε.Ε. 74%).
31% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ή σχεδόν καμία εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ (μέσος όρος στην Ε.Ε. 7%).
40% των σχολείων έχουν δική τους ιστοσελίδα (εκτιμάται ότι μόλις το 10-15% είναι ενεργές).
1, 4% μόλις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και το 3, 7% της Β/θμιας έχουν ενεργή ιστοσελίδα στο ΠΣΔ.

Το ψηφιακό σχολείο αποτελεί λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη όλων των παραμέτρων που η διεθνής εμπειρία αναδεικνύει ως κρίσιμες για την επιτυχή εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο προς όφελος του μαθητή.


Οι 5 βασικοί άξονες του ψηφιακού σχολείου

Το ψηφιακό σχολείο υλοποιείται με σειρά δράσεων που οργανώνονται σε πέντε βασικούς άξονες:

1.Ενίσχυση των υποδομών δικτύου και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολείων με στόχο την δημιουργία της ψηφιακής τάξης. Η ψηφιακή τάξη έχει γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο, είναι εξοπλισμένη με διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικοί πίνακες), ενώ ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές αλληλεπιδρούν με δυναμικό τρόπο με τη χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων των ΤΠΕ.
2.Πλούσιο, διαδραστικό και αντιστοιχημένο με τα προγράμματα σπουδών ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (e-books) για όλες τις τάξεις και τα μαθήματα.
3.Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
4.Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διοίκησης της εκπαίδευσης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδομένων.
5.Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις.

Αναλυτικότερα, για καθένα από τους παραπάνω άξονες έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς οι ακόλουθες δράσεις:

1.1. Ψηφιακή τάξη (δίκτυα και εξοπλισμοί)

Τα σχολεία προμηθεύονται:

• Συστήματα διαδραστικής διδασκαλίας (διαδραστικοί πίνακες, data-projectors) αρχικά στη Β’ Γυμνασίου (1.250 σχολεία που υπέβαλλαν σχετικό αίτημα τους προηγούμενους μήνες) και στη συνέχεια σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου (Α’, Β’, Γ’) και την Στ’ Δημοτικού σε 1.190 Γυμνάσια (60% του συνόλου) και 5.200 Δημοτικά (85% του συνόλου).

• Φορητό εργαστήριο Η/Υ (15 Η/Υ, 1 Wifi, 30USB memory sticks, Ερμάριο τροχήλατο) για τα 800 ολοήμερα δημοτικά και όλα τα Γυμνάσια.

• 1 Η/Υ (σε 400 σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές).

Παράλληλα 1300 σχολεία σε 57 Δήμους αποκτούν ευρυζωνική σύνδεση μέσω Μητροπολιτικών Αστικών Δικτύων (ΜΑΝ) οπτικών ινών.

1.2. Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (e-books)

Δημιουργείται δημόσια διαθέσιμη ψηφιακή πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού, με δυνατότητες ενεργού εμπλοκής των χρηστών με εργαλεία Web 2.0 στην οποία θα είναι ενσωματωμένα:
Όλα τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή και εμπλουτισμένα με πρόσθετο διαδραστικό υλικό (animations, videos, υπερσυνδέσμους, κλπ).
Ψηφιακή υποστηρικτική διδασκαλία (βιντεοσκοπημένες πρότυπες διδασκαλίες) για τα βασικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Σχέδια μαθημάτων για κάθε ενότητα όπου εντάσσονται οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία.
Πρόσθετο ψηφιακό υλικό όπως φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια αντιστοιχισμένο ανά ενότητα μαθημάτων από ψηφιακά αρχεία (ΕΡΤ, ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, κλπ).
Δυνατότητες τοπικής εκπαιδευτικής διαχείρισης της κάθε τάξης (ανταλλαγή εργασιών μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις, διαγωνίσματα, βαθμολογίες, απουσίες, κλπ).
Με βάση αυτήν την πλατφόρμα δίνεται πρόσβαση από το σπίτι, στο μεν μαθητή για περαιτέρω εμπέδωση της ύλης και εξάσκηση με τον ιδιαίτερο δικό του ρυθμό, στο δε γονιό για να ενημερώνεται για όλη την πρόοδο και τη σχολική πορεία του παιδιού του. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός αποκτά ένα δυναμικό εργαλείο που αναβαθμίζει σημαντικά την καθημερινή του διδασκαλία.

1.3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών:

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιμόρφωση 103.000 εκπαιδευτικών (57.2% του συνόλου) στην διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠΕ στα μαθήματα ειδικότητας τους και στη χρήση διαδραστικών πινάκων και της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Δημιουργείται ειδική e-πλατφόρμα για από απόσταση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Ηλεκτρονική διοίκηση της εκπαίδευσης

Αντικαθίστανται τα διαφορετικά σημερινά βασικά συστήματα καταγραφής δεδομένων του εκπαιδευτικού συστήματος (e-survey, e-school, e-data center, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διορισμών και προσλήψεων) με ένα ενιαίο διαλειτουργικό σύστημα, στο οποίο θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας ανάλογα με το επίπεδο της λειτουργίας του (π.χ. ο γονιός του παιδιού του, ο εκπαιδευτικός της τάξης του, ο σχολικός σύμβουλος των σχολείων που εποπτεύει, κ.ο.κ).
Αναπτύσεται ιστοσελίδα σε κάθε σχολείο και αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου προκειμένου να αναρτώνται οι αποφάσεις και τα πεπραγμένα τους, στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.
Όλα τα σχολεία της χώρας αποκτούν την ηλεκτρονική τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται πλήρως όλα τα στοιχεία τους (μαθητές, προσωπικό, εξοπλισμός, κλπ).

1.4. Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις

Αναπτύσσεται σύστημα υποστήριξης των σχολείων (helpdesk) σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Προωθείται η αριστεία και η καινοτομία στη χρήση των ΤΠΕ από την εκπαιδευτική κοινότητα (βραβεία, διαγωνισμοί, κλπ).
Διεξάγονται μικρές έρευνες ανίχνευσης των τεχνικών και παιδαγωγικών προϋποθέσεων για την καλή ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο καθώς και αξιολόγησης πειραματικών και καινοτομικών δράσεων.
Πιστοποιούνται οι γνώσεις στις ΤΠΕ όλων των μαθητών στη Γ’ Γυμνασίου.
Αναλαμβάνεται δράση με στόχο την ενημέρωση γονέων, μαθητών, και εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου (safer internet).
Η εκπαιδευτική τηλεόραση μετατρέπεται σε multimedia πλατφόρμα συνδεδεμένη με τα σημαντικότερα sites κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα το περιβάλλον για να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν τα δικά τους projects: video, online games, social networking services, blogs, twitter, wiki-based projects.

Πηγή: www.esos.gr, 9/10/10

.................................................................................

Σημείωμα σύνταξης.
Διαβάζοντας της εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για το ψηφιακό σχολείο μας γεννιούνται κάποια εύλογα ερωτήματα:
1. Γιατί η εφαρμογή του προγράμματος ξεκινά από τη Β΄ Γυμνασίου και όχι από το Νηπιαγωγείο και την Α΄ δημοτικού -και χρόνο με το χρόνο να επεκτείνεται στις υπόλοιπες τάξεις-, έτσι ώστε οι νέες γενιές να προετοιμάζονται από μικρή ηλικία για την ψηφιακή εκπαίδευση, αλλά και η εκπαίδευσή τους να είναι ενιαία και όχι αποσπασματική και τυχαία;
2. Αφού στόχος -εκτός της όποιας καλής προθέσεως- είναι και ο εντυπωσιασμός, γιατί δεν προχωρά το Υπουργείο στον άμεσο εξοπλισμό όλων των σχολείων με διαδραστικούς πίνακες, τους οποίους (με ένα υγιή διαγωνισμό) θα μπορούσε να προμηθευτεί σε πολύ χαμηλές τιμές;
3. Γιατί πριμοδοτούνται με καινούρια εργαστήρια Η/Υ, όλα τα γυμνάσια από τη μια μεριά, αλλά μόνο τα 800 ολοήμερα δημοτικά από την άλλη;
4. Γιατί συνεχώς υποτιμάται ο ρόλος των εκπαιδευτικών - άραγε πώς ζητούν με τέτοια προκατάληψη τη συνεργασία τους στη συνέχεια- δηλώνοντας για παράδειγμα πως μόνο το 1, 4% των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και το 3, 7% της Β/θμιας έχουν ενεργή ιστοσελίδα στο ΠΣΔ; Δηλαδή μόνο το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο υπάρχει γι' αυτούς; Τόσα blogs και ιστοσελίδες σπουδαίες που φιλοξενούνται σε άλλους χώρους, δεν έχουν για τους ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας καμιά αξία;
5. Γιατί συνεχώς όταν κάνουν κάποια εξαγγελία θα πρέπει να αναφέρουν και κάποια στατιστικά στοιχεία - συνήθως δείχνοντας τη μεγάλη μιζέρια της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα- όταν είναι πλέον γνωστό πως αυτά τα στοιχεία μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όταν επιπρόσθετα η σημερινή δυσχερής θέση της χώρας, οφείλεται εν πολλοίς στη χάλκευση από τους ίδιους στατιστικών στοιχείων σχετικά με την οικονομία;
6. Γιατί καταφεύγουν συνέχεια σε μεγάλοστομες εξαγγελίες και δεν κάνουν πρώτα τα αυτονόητα και τα βασικά που είναι η απόδοση στα σχολεία οικονομικής ενίσχυσης για να αντιμετωπίσουν τις βασικές τους ανάγκες: θέρμανση, φωτισμός, καθαρισμός, συντήρηση κλπ. Και μάλιστα όταν τον τελευταίο χρόνο - παρά την αλματώδη αύξηση των εξόδων - η ενίσχυση για τα λειτουργικά έξοδα έχει μειωθεί στο 1/3 της δαπάνης των προηγούμενων χρόνων με αποτέλεσμα τα περισσότερα σχολεία να οδηγηθούν στην υπερχρέωση και στην αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών τους; Αλλά και ακόμα όσον αφορά και σ' αυτό το "ψηφιακό σχολείο", γιατί δε φροντίζουν πρώτα να συνδέσουν όλα τα σχολεία της χώρας με ευρυζωνικές συνδέσεις (ADSL), χρησιμοποιώντας όπου είναι απαραίτητο και τον ελληνικό δορυφόρο (για απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές); Θυμίζουμε εδώ πως ακριβώς για αυτό το λόγο (ευρυζωνικές συνδέσεις στα σχολεία) χρησιμοποιούν με μίσθωση των ελληνικό δορυφόρο η Κύπρος αλλά και η Αλβανία...

Όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά και άλλες επισημάνσεις που δεν είναι δυνατό να εκτεθούν στον περιορισμένο χώρο μιας υποσημείωσης, συμπεραίνουμε πως η όλη αυτή προσπάθεια στηρίζεται πρώτιστα στον εντυπωσιασμό και κατά συνέπεια θεωρούμε αμφίβολη την επιτυχία της. Μακάρι να διαψευστούμε, αλλά αν θυμηθούμε και κάποιες προηγούμενες προσπάθειες, όπως για παράδειγμα τον περίφημο υπολογιστή για τους μαθητές της α΄ γυμνασίου πέρυσι και πόσο γρήγορα ξεχάστηκε από τη σημερινή κυβέρνηση, καταλαβαίνουμε πως τα περιθώρια για μια επιτυχή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση - η οποία θα μπορεί να συμπεριλάβει όλη τους παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως τους εκπαιδευτικούς- είναι εντελώς περιορισμένα έως ανύπαρτα...