Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Ριζικές ανατροπές σε δημοτικό και γυμνάσιο


Την πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Οργάνωση του Σχολικού Χρόνου (Σχολικό και Μαθητικό Ωράριο, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Μαθησιακός Χρόνος) θα παρουσιάσει την Τετάρτη στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ο πρόεδρός του κ. Ναυρίδης

Ειδικότερα η πρόταση προβλέπει τα εξής:
Ολοήμερο ωράριο και πρόγραμμα
Προτείνεται για το Δημοτικό η σχολική μέρα να ξεκινά από τις 8:00 π.μ. και να λήγει στις 3:00 μ.μ. με περίπου μία ώρα για γεύμα και διάλειμμα και μικρότερα διαλείμματα ενδιάμεσα των μαθημάτων. Για τις Ε’ και Στ’ τάξεις προτείνεται να λήγει η σχολική μέρα στις 3:30.
Προτείνεται για το Γυμνάσιο η σχολική μέρα να ξεκινά από τις 8:00 π.μ. και να λήγει στις 4:00 μ.μ. με μισή ώρα για γεύμα, καθώς και διαλείμματα ενδιάμεσα των μαθημάτων.
Οι πρόσθετες διδακτικές ώρες θα περιλαμβάνουν τη ζώνη για ξένες γλώσσες (που βασίζεται σε επιλογές και επίπεδα), καθώς και τουλάχιστον 5 πρόσθετες ώρες τη βδομάδα που εντάσσονται στο πεδίο σχολική και κοινωνική ζωή (βλ. Πίνακα παρακάτω) και αφορούν προσωπική μελέτη και ενίσχυση, εργασίες/ projects που προτείνονται στο πλαίσιο των μαθησιακών-διδακτικών αντικειμένων και θέματα όπως το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και ομίλους. Ειδικότερα περιλαμβάνει δίωρα ελεύθερης, συλλογικής, συνθετικής δραστηριότητας (ελεύθερο project) με πρωτεύοντα στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, δημιουργικότητας και ανάληψης πρωτοβουλιών, έτσι ώστε το σχολείο να γίνει χώρος δημιουργικής μάθησης.

Με την ολοήμερη λειτουργία του σχολείου δίνεται η ευκαιρία να προγραμματιστεί χρόνος για τακτική συνεργασία των διδασκόντων, μια πρακτική απαραίτητη για τη μετάβαση στις νέες παιδαγωγικές μεθόδους. Ως παράδειγμα, στο πνεύμα του διαθεματικού και συνεκτικού προγράμματος σπουδών – όπως επίσης της τρίτης πρότασης για σύνδεση ομοειδών γνωστικών αντικειμένων – η διοργάνωση συνδιδασκαλιών γίνεται εφικτή μόνο εφόσον προβλέπεται χρόνος για τη συνεργασία των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών.

2: Επιμήκυνση μαθησιακού χρόνου με ενοποίηση διδακτικών ωρών
Προτείνεται η ενοποίηση διδακτικών ωρών σε μακρύτερες διδακτικές περιόδους όπου αυτό ενδείκνυται παιδαγωγικά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όπου αυτό είναι εφικτό, δύναται να συνδυάζονται δύο διδακτικές ώρες σε ένα συνεχόμενο δίωρο. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις μονόωρων μαθημάτων που γίνονται δίωρα στο εξάμηνο.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να γίνεται η εργασία του μαθητή μέσα στην τάξη και να υπάρχει ουσιαστική καθοδήγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό όπου εντός σχολικού χρόνου ο διδάσκων μπορεί να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τον κάθε μαθητή στον τρόπο εργασίας του. Έτσι ο ρόλος του διδάσκοντος μετατοπίζεται από την παροχή πληροφοριών στην υποστήριξη του μαθητή προκειμένου ο ίδιος να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει την πληροφορία.

Παράλληλα, η μακρύτερη διδακτική περίοδος προσανατολίζει τον διδάσκοντα στην εφαρμογή μεγαλύτερης ποικιλίας διδακτικών μεθόδων και πρακτικών. Η προοπτική ενός συνεχούς ενενηντάλεπτου απομακρύνει από την επιλογή της μετωπικής διδασκαλίας ενώ προτρέπει στην εφαρμογή περισσότερο διερευνητικών πρακτικών και εργασιών. Σημειώνεται ότι στην προοπτική ενός συνεχόμενου δίωρου πρέπει να προβλέπεται χρόνος για κάποιο μικρό διάλειμμα ανάλογα με την ηλικία, ενώ ο συνολικός διαθέσιμος μαθησιακός χρόνος αυξάνεται με βάση τον χρόνο που κερδίζεται ανάλογα με την έναρξη και το πέρας κάθε μαθήματος.

3: Στο πλαίσιο του συνολικού διδακτικού χρόνου που κατανέμεται στα ευρύτερα μαθησιακά-διδακτικά πεδία:
1.Γλώσσα
2.Ξένες Γλώσσες
3.Μαθηματικά
4.Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον και Τεχνολογία
5.Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας
6.Τέχνες
7.Σχολική και Κοινωνική Ζωή
8.Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών


Θα διαμορφωθούν προτάσεις από τις αρμόδιες ομάδες εργασίας για την εσωτερική ανακατανομή και αναδιάρθρωση μαθημάτων με γνώμονα τη σύνδεση ομοειδών γνωστικών αντικειμένων (όπως για παράδειγμα περιβάλλον και γεωγραφία), καθώς και την ενσωμάτωση και ενίσχυση βασικών διεπιστημονικών θεμάτων.

Για να μειώσουμε τον βαθμό κατακερματισμού του σημερινού προγράμματος, προτείνεται μια χρονική αναδιάρθρωση μαθημάτων, ίδιου γνωστικού πεδίου με στόχο τη μείωση του αριθμού των αντικειμένων που διδάσκονται κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, προτείνεται να δημιουργηθούν ζώνες μαθησιακών-διδακτικών αντικειμένων όπου αντί να απλώνεται ένα αντικείμενο σε όλα τα χρόνια του γυμνασίου, μπορεί να γίνει η διδασκαλία του σε μία χρονιά (ή δύο), όπου αυτό είναι αυτό παιδαγωγικά ενδεδειγμένο, σύμφωνα με την πρόταση της σχετικής ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων των Προγραμμάτων Σπουδών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κατανομή του διδακτικού χρόνου ενός αντικειμένου σε πολλά έτη, ή οποία ευνοεί τον τεμαχισμό της γνώσης σε μικρά ‘πακέτα’ προς αποστήθιση και επίσης, περιορίζεται η υπερφόρτωση του προγράμματος. Για παράδειγμα, το σημερινό πρόγραμμα του Γυμνασίου της Α’ Γυμνασίου καλύπτει μόνο(!) 17 διαφορετικά μαθήματα, ενώ της Β’ και Γ’ δεκαοκτώ (18), μια κατάσταση που κουράζει τους μαθητές και αποτρέπει την εμβάθυνση.

4. Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνοντας έμφαση στην διαμορφωτική αξιολόγηση καθιερώνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη γενικότερη αξιολογική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές μαθαίνουν να ολοκληρώνουν και να αξιολογούν κάθε έργο που παράγουν και οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν συστηματικά και καταγράφουν τις κατακτήσεις των μαθητών τους. Με τον τρόπο αυτό η αξιολόγηση εντάσσεται οργανικά στον καθημερινό μαθησιακό χρόνο και ως αποτέλεσμα μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται να αφιερωθεί στην τελική αξιολόγηση (με τη μορφή γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων) και αυξάνεται ο διαθέσιμος μαθησιακός χρόνος. Στο πλαίσιο αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών των διαφόρων μαθησιακών-διδακτικών αντικειμένων, προτείνεται να μελετηθεί το θέμα της τελικής αξιολόγησης σε σχέση με τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτήν και τη μορφή/μορφές που θα πάρει.

5. Η ενίσχυση της αυτονομίας και ευελιξίας της σχολικής μονάδας στην κατανομή των διδακτικών περιόδων του ωρολογίου προγράμματος συνδυάζεται με την πρόταση 2, που αναπτύχθηκε παραπάνω, και αφορά κυρίως την μετατροπή ενός ετήσιου μονόωρου μαθήματος σε δίωρο μάθημα τετράμηνου (α’ τετράμηνο ή β’ τετράμηνο).

6. Για να κάνουμε πράξη το ανοικτό στην τοπική κοινωνία σχολείο προτείνουμε μετά τη λήξη της σχολικής μέρας το σχολείο να μην κλείνει, αλλά να μπορούν να υλοποιούνται από τους τοπικούς φορείς (δήμοι, κοινότητες) εξωσχολικές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις επιλεγμένων σχολείων της περιοχής που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Έτσι το σχολείο γίνεται ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας. Επίσης κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας, η ενσωμάτωση χρόνου για εργασίες/projects, δραστηριότητες και ομίλους, δίνει τη δυνατότητα για ευκαιριακή πρόσκληση εξωτερικών επισκεπτών, ενισχύοντας έτσι τη δημιουργική σύνδεση σχολείου και κοινωνίας.

Οι παραπάνω προτάσεις αποσκοπούν σε ένα πιο αποτελεσματικό και πιο αποδοτικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να προσφέρει στους μαθητές καλύτερη ποιότητα μάθησης και μια καλύτερη σχολική εμπειρία. Είναι γεγονός όμως ότι οι προτάσεις αυτές σηματοδοτούν ρήξη με τις πρακτικές του παρελθόντος, καθώς και ότι θα πρέπει να επιλυθούν μια σειρά πρακτικών προβλημάτων σε σχέση με τα τωρινά δεδομένα του εκπαιδευτικού συστήματος, π.χ. όσον αφορά σχολεία που λειτουργούν πρωί-απόγευμα (αποτελούσαν το σχολικό έτος 2005-06 το 02,8% των γυμνασίων[1]), τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, την οργάνωση του γυμνασίου σε τρίμηνα, κ.ο.κ. Είναι επίσης προφανές ότι η επέκταση του ωραρίου σε ολοήμερο συνδέεται με πρόσθετο οικονομικό κόστος, ενώ άλλες προτάσεις που αφορούν την αναδιοργάνωση του χρόνου συνδέονται με μείωση του κόστους της εκπαίδευσης. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητο να γίνουν εξειδικευμένες μελέτες και αναλύσεις σε σχέση με τις παιδαγωγικές, διοικητικές και οικονομικές διαστάσεις της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των παραπάνω προτάσεων.

Προτάσεις Κατανομής Διδακτικών Ωρών

Συγκρίνοντας την ποσοστιαία κατανομή του διδακτικού χρόνου ανάμεσα στα διάφορα γνωστικά πεδία στην Ελλάδα με το μέσο όρο της ΕΕ (σχολικά έτη 7 έως 10),[2] οι μεγαλύτερες διαφορές που προκύπτουν εντοπίζονται στις εξής: λίγο λιγότερος χρόνος στα μαθηματικά (11% έναντι 13%), λιγότερος χρόνος στις τέχνες (6% έναντι 9%), περισσότερος χρόνος στα θρησκευτικά (6% έναντι 4%), καθώς και με αναγκαία διόρθωση των στοιχείων[3] λίγο περισσότερος χρόνος στις φυσικές επιστήμες (14% έναντι 12%) και πολύ περισσότερος χρόνος στα γλωσσικά μαθήματα συμπεριλαμβανομένων της λογοτεχνίας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας (27% έναντι 16%). Στα υπόλοιπα γνωστικά πεδία τα ποσοστά διαφοροποιούνται οριακά ή και καθόλου. Οι ίδιες περίπου διαφορές παρατηρούνται και σε σχέση με την κατανομή του ωρολογίου προγράμματος του δημοτικού, με εξαίρεση τη γλώσσα όπου σαφώς μειώνεται η θετική απόκλιση (28% έναντι 25%), καθώς και προστίθεται αρνητική απόκλιση για τη φυσική αγωγή στο δημοτικό (7% έναντι 9%).

Ο πίνακας στη συνέχεια παρουσιάζει τις τρέχουσες και προτεινόμενες κατανομές διδακτικού χρόνου κατά μαθησιακά-διδακτικά αντικείμενα. Οι ώρες αναφέρονται σε εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στο σύνολο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου, π.χ. το μάθημα της γλώσσας διδάσκεται και στις έξι τάξεις του δημοτικού για συνολικά 48 διδακτικές ώρες. Σημειώνεται επίσης ότι οι ώρες αντιστοιχούν σε διδακτικές περιόδους των 45 περίπου λεπτών

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ) ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

--------------------------------------------------------------------------------

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). 2006, Πίνακας 4.1.5 στο Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας, (http://www.kee.gr/attachments/file/en4.pdf)


[2] Τα στοιχεία αφορούν την ποσοστιαία κατανομή των διδακτικών ωρών του υποχρεωτικού προγράμματος διδασκαλίας κατά γνωστικό πεδίο τ ο σημερινό πρόγραμμα και προτεινόμενη κατανομή» υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα ποσοστά κατανομής του συνολικού προγράμματος και συγκρίθηκαν με το μέσο όρο της ΕΕ (των 19) σύμφωνα με τους πίνακες “Table D1.2a.: Instruction time per subject as a percentage of total compulsory instruction time for 9 to 11 year olds (2006)”, Σελίδα 421, και “Table D1.2b.: Instruction time per subject as a percentage of total compulsory instruction time for 12 to 14 year olds (2006)”, Σελίδα 422, στο OECD. 2008. Education at a Glance. Paris: OCED.


[3] Σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα (ό.π.), στους προαναφερόμενους πίνακες δεν ενσωματώνονται η αρχαία γλώσσα και λογοτεχνία στο πεδίο της Γλώσσας (ανήκει στα Άλλα) και η γεωγραφία στις φυσικές επιστήμες (ανήκει στις Κοινωνικές Σπουδές).


Πηγή: Διαδικτυακός τόπος: www.esos.gr

Αναλυτικά την πρόταση για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στη βασική εκπαίδευση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

.................................................................................

Σημείωμα σύνταξης: Πρόκειται για άλλη μια θορυβώδη και ανούσια παρέμβαση των διαφόρων επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας που συνεχίζει τα ευχολόγια και το βερμπαλισμό, συνεχίζει δηλαδή να δείχνει προς τα έξω μια εικόνα συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας.

Οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται:
1. Στην επέκταση του Ολοήμερου Σχολείου και στο γυμνάσιο, γεγονός ιδιαίτερα χαρμόσυνο για τους αποφοίτους των λεγόμενων καθηγητικών σχολών, αφού η γενίκευση της λετουργίας του ολοήμερου γυμνασίου προϋποθέτει το διορισμό αρκετών χιλιάδων καθηγητών.
2. Η αναμόρφωση - αναδιάρθωση των αναλυτικών προγραμμάτων της βασικής εκπαίδευσης (κυρίως στο δημοτικό), πάλι υπέρ των αποφοίτων των λεγόμενων καθηγητικών σχολών και ιδιαίτερα πτυχιούχων ξένων γλωσσών, γυμναστών, εικαστικών - τεχνικών, μουσικής και θεατρικών σπουδών (Για το δημοτικό προβλέπεται εβδομαδίαια αύξηση τουλάχιστον 27 ωρών).
3. Η αλλαγή ωραρίου λειτουργίας. Το νέο ωράριο προτείνεται να είναι από 8.00 έως 15.00 ή 15.30 για το δημοτικό και 8.00 έως 16.00 για το γυμνάσιο. Επίσης προτείνεται και η μείωση του συνολικού χρόνου των διαλειμμάτων.

Με τα παραπάνω βλέπουμε πως συνεχίζεται χωρίς ενδοιασμό ο διορισμός σε δευτεροβάθμια αλλά και πρωτοβάθμια εκπαίδευση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών που δεν έχει περάσει καμία παιδαγωγική - διδακτική κατάρτιση και πολύ περισσότερο εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να διορίζει αποφοίτους "καθηγητικών" σχολών - το μοναδικό στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο- χωρίς να ενδιαφέρεται για το βασικό και αυτονόητο προσόν και προϋπόθεσης διορισμού: την παιδαγωγική κατάρτιση. Αυτό αποδεικνύει πως δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ούτε για το μαθητή, αφού το μόνο που το νοιάζει είναι η εξυπηρέτηση συντεχνιακής λογικής συμφερόντων.
Βέβαια για αυτή την κατάσταση δεν φταίνε οι πτυχιούχοι - υποφήφιοι διοριστέοι αυτών των Σχολών, αλλά πάλι το Υπουργείο Παιδείας που δεν προχωρεί σε έστω μιας μεγάλης κλίμακας επιμόρφωσή τους, τουλάχιστον αυτών που πρόκειται να διοριστούν άμεσα.

Κυριακή 13 Μαρτίου 2011

Οι τελικοί πίνακες συνενώσεων και καταργήσεων σχολείων


Δελτίο Τύπου
Σχολικός χάρτης 2011-2012

Ενώνουμε σχολεία, ενώνουμε δυνάμεις. Κάνουμε πράξη το «ισχύς εν τη ενώσει», ενώνουμε υποδομές, ενώνουμε εκπαιδευτικό δυναμικό ώστε να έχουμε καλύτερα σχολεία παντού και για όλους

Η διαδικασία των συνενώσεων – ιδρύσεων σχολικών μονάδων ολοκληρώνεται τώρα, έπειτα από δυο μήνες διαβουλεύσεων και ενδελεχούς μελέτης της κάθε περίπτωσης, του κάθε σχολείου. Εφαρμόζοντας το υπάρχον νομικό πλαίσιο, το Υπουργείο προχώρησε στις συνενώσεις και ιδρύσεις σχολείων προς όφελος του μαθητή, με κριτήρια πρωτίστως παιδαγωγικά.
Το Υπουργείο αλλάζει το σχολικό χάρτη της χώρας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας στη Δημόσια Εκπαίδευση. Δημιουργούνται σχολεία που εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες υποδομές αλλά και τον απαραίτητο αριθμό μαθητών ώστε να λειτουργούν παιδαγωγικά και να εφαρμόζουν άρτια το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Δημιουργούνται 6/θεσια και 12/θεσια Δημοτικά σχολεία εκεί όπου οι μαθητικές ανάγκες το υπαγόρευαν. Ιδρύονται σχολεία, ακολουθώντας τα δημογραφικά στοιχεία του μαθητικού δυναμικού, με βασική προτεραιότητα το μαθητή και τις ανάγκες της τάξης. Στα μεγάλα αστικά κέντρα- της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης- οι συνενώσεις αφορούν κυρίως στα συστεγαζόμενα σχολεία, ενώ στην περιφέρεια δίνεται έμφαση στις συνενώσεις ολιγοθέσιων σχολείων, μόνο εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Η νέα σχολική χρονιά (2011-2012) θα ξεκινήσει με σχολεία που προσφέρουν περισσότερο στη μάθηση. Με σχολεία εύρωστα που μπορούν να εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα και τις καινοτόμες δράσεις που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Νέου Σχολείου.


Οι συνενώσεις γίνονται κάθε χρόνο
Η διαδικασία των συνενώσεων και ιδρύσεων σχολικών μονάδων αποτελεί πάγια δράση του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (Ν. 1566/85) και αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην κατανομή του μαθητικού πληθυσμού της χώρας. Φέτος ιδιαίτερα, έγινε μια συστηματική προσπάθεια εξορθολογισμού του σχολικού χάρτη με εκτεταμένες συνενώσεις σχολείων σε ολόκληρη την Επικράτεια, με δεδομένη την διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» που διευκολύνει τη διαδικασία αυτή.

Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα παραμένει σταθερός ,έως 25 στην Πρωτοβάθμια, έως 25+10% στη Δευτεροβάθμια
Οι συνενώσεις δεν επιφέρουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα πέραν του μέχρι σήμερα επιτρεπτού. Αντίθετα στα συνενωμένα σχολεία υπάρχει κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να μην ξεπερνά τα 25 παιδιά στην Πρωτοβάθμια και τα 25 + 10% στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όχι στα σχολεία «μαμούθ», δεν θα ξεπερνούν τους 400 μαθητές ανά σχολική μονάδα
Οι συνενώσεις δεν οδηγούν σε υπερμεγέθη σχολεία. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα υπό συνένωση σχολεία δεν ξεπερνά τα 400 παιδιά. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις - 6 Πανελλαδικώς- σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τα σχολεία που προκύπτουν από τις συνενώσεις, έχουν αριθμό μαθητών από 400 και άνω, αλλά χωρίς να ξεπερνούν τους 500.


Τα δεδομένα για τη νέα σχολική χρονιά
Φέτος, συνενώνονται 1933 σχολεία και προκύπτουν 877 σε σύνολο 16.000 σχολικών μονάδων Πανελληνίως.

Αναλυτικά οι συνενώσεις:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
1523 σχολικές μονάδες σε 672
. Από αυτές :

169 Μονοθέσια, Διθέσια και Τριθέσια
98 ήταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας
18 χωρίς μαθητές

Από τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν:
120 νέα 6/θέσια και
61 νέα 12/θέσια σχολεία


Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
410 σχολικές μονάδες σε 205
. Σε αυτές:

το 30% των Γυμνασίων είχαν μαθητικό δυναμικό μικρότερο από 35 μαθητές
πάνω από το 50% των Γενικών Λυκείων που συνενώνονται είναι λυκειακές τάξεις
ο αντίστοιχος αριθμός πέρυσι (για τη σχολική χρονιά 2010-2011) ήταν στο ένα δέκατο περίπου ενώ
παλαιότερα ο νόμος έμενε εν μέρει ανενεργός, καθώς οι περισσότερες αποφάσεις συνενώσεων - ιδρύσεων σχολικών μονάδων ανακαλούνταν.

Οι στόχοι των συνενώσεων είναι πρωτίστως παιδαγωγικοί
Οι λόγοι των συνενώσεων είναι πρωτίστως εκπαιδευτικοί και έχουν ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η δημιουργία εύρωστων σχολικών μονάδων (6/θέσιων και 12/θέσιων στην Πρωτοβάθμια) τα όποια θα έχουν πλέον τη δυνατότητα- και τις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές- να υποστηρίξουν τις καινοτόμες δράσεις που δρομολογούνται στο Νέο Σχολείο.
Προς την ιδία κατεύθυνση, οι συνενώσεις καλύπτουν την ανάγκη των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφενός για εργαστηριακές υποδομές, επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό και αφετέρου για την εξασφάλιση ενός κατώτατου αριθμού μαθητών, ώστε να λειτουργούν όλες οι προβλεπόμενες εξειδικεύσεις και κατευθύνσεις, αλλά και όμιλοι δραστηριοτήτων και οι δράσεις έρευνας (ερευνητικές διαδικασίες) που εισάγονται στο Νέο Λύκειο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Παράλληλα με τους παιδαγωγικούς λόγους, οι συνενώσεις επιφέρουν και την ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναμικού, το οποίο είναι κατανεμημένο στη χώρα με άνισο τρόπο λόγω της ύπαρξης πολλών ολιγοθέσιων και κατακερματισμένων σχολικών μονάδων οι οποίες αδυνατούν ως εκ τούτου να προσφέρουν την προβλεπόμενη και απαιτούμενη ποιότητα εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
-Τα μικρά Δημοτικά Σχολεία στα χωριά όπου ένας ή δύο δάσκαλοι αναλαμβάνουν και τις 6 τάξεις και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ειδικοτήτων όπως γυμναστή και καθηγητή ξένης γλώσσας. Ο στόχος των 6/θέσιων Δημοτικών Σχολείων όπου κάθε τάξη έχει το δάσκαλό της επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό με τις συνενώσεις που εφαρμόζουμε.

-Στα αστικά κέντρα αντίστοιχα, η συνένωση Δημοτικών Σχολείων που συστεγάζονται ή συναυλίζονται, μας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουμε τα σχολεία αυτά, που γίνονται 12/θέσια, στα πιλοτικά Ολοήμερα με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει περισσότερη και πληρέστερη διδασκαλία ξένης γλώσσας, καλλιτεχνικών, μουσικής, πληροφορικής, χορού και φιλαναγνωσίας, στο κανονικό πρόγραμμα για όλα τα παιδιά.

-Τα πολύ μικρά Γυμνάσια και Λύκεια που δεν εξασφαλίζουν το απαιτούμενο αριθμό μαθητών για ουσιαστική εφαρμογή των κατευθύνσεων και του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος, πολύ δε περισσότερο των επερχόμενων αλλαγών που ξεκινούν από την Α Λυκείου και τα πιλοτικά Γυμνάσια από τον Σεπτέμβριο του 2011.

- Υπάρχουν περιπτώσεις όπου από τη συνένωση των σχολείων καταργείται η διπλοβάρδια (πρωί – απόγευμα)όπως, στο 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και στο 21ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με το 21ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Με τη συνένωση των δυο Γυμνασίων και των δυο Λυκείων προκύπτουν το 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, τα οποία θα λειτουργούν μόνο με πρωινή βάρδια. Επίσης, το 122ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών που λειτουργούσαν με διπλοβάρδια, συνενώνονται στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών μόνο με πρωινή βάρδια.

-Στην προσπάθεια να εφαρμοστούν παιδαγωγικά κριτήρια, στοχεύσαμε μέσα από τις συνενώσεις σχολικών μονάδων να απελευθερώσουμε κτιριακές υποδομές, με σκοπό στα νέα σχολεία που δημιουργούνται να φοιτούν παιδιά της ίδιας σχολικής βαθμίδας. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερα η κοινωνικοποίηση των μαθητών και αποφεύγονται η σχολική βία και η διαρροή. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπου συστεγάζονταν ένα Γυμνάσιο, ένα Ειδικό Σχολείο και ένα Δημοτικό Σχολείο ή ένα Γυμνάσιο και ένα Δημοτικό. Στις σχολικές μονάδες που προκύπτουν με τα τις συνενώσεις δημιουργούνται σχολεία με παιδιά της ίδιας σχολικής βαθμίδας ή τουλάχιστον Νηπιαγωγεία με Δημοτικά και Γυμνάσια με Λύκεια.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
19/01/11–24/01/11 - Κείμενο εγκύκλιου προς Διαβούλευση (OpenGov), για τον προσδιορισμό των κριτήριων συνενώσεων ιδρύσεων - σχολικών μονάδων. Κατατέθηκαν 505 σχόλια. Για πρώτη φορά- και κατ΄ εξαίρεση- τέθηκε σε διαβούλευση κείμενο εγκυκλίου και όχι νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, νομοσχέδιο ή Υπουργική Απόφαση.
27/01/2011 – Αποστολή Εγκυκλίου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και εντολή τοπικών διαβουλεύσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με τους τοπικούς φορείς
28/01/2011 - Επιστολή της Υφυπουργού Παιδείας προς όλους τους Δημάρχους της χώρας
25/02/2011 - Αποστολή Ενημερωτικού Κειμένου προς ΜΜΕ
28/02/2011 - Ημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ με τους Δημάρχους
28/02/2011 – Συνάντηση της Υφυπουργού Παιδείας με την ΟΛΜΕ


Τα λεπτομερή στοιχεία για τις ιδρύσεις σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν σύντομα, καθώς αποτελούν συναρμοδιότητα των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Για τους πίνακες της Πρωτοβάθμιας πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες της Δευτεροβάθμιας πατήστε εδώ.

Πηγή: Διαδικτυακός τόπος Υπουργείου Παιδείας: minedu.gov.gr

Σάββατο 5 Μαρτίου 2011

Απόλυτος άρχοντας ο νέος διευθυντής


Μάνατζερ αλλά και αξιολογητές, που θα διοικούν με κριτήρια ιδιωτικού δικαίου, με αυξημένες αρμοδιότητες και προσόντα, είναι ο καινούργιος ρόλος που εισάγει για τους διευθυντές των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων το υπουργείο Παιδείας στο νέο σχολείο που δημιουργεί.

Στο σχέδιο νόμου που έχει καταρτίσει το υπουργείο Παιδείας για την «αναδιοργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης», αποδυναμώνεται ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων, που είναι συλλογικό όργανο, και αρμοδιότητές του μεταφέρονται στο διευθυντή, που έχει πλέον αναβαθμισμένο και κυρίαρχο ρόλο.

Με το νέο νόμο, οι διευθυντές μεγάλων σχολικών μονάδων απαλλάσσονται πλήρως από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Έχουν την πλήρη ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του σχολείου, που περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, ενώ επιπλέον αναλαμβάνουν τις εξής αρμοδιότητες:

**Μετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών του σχολείου και είναι υπεύθυνοι, σε συνεργασία με τα στελέχη Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, για την κατάρτιση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

**Έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και για την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης βελτίωσής της.

**Έχουν την αποκλειστική ευθύνη της ηλεκτρονικής ενημέρωσης των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και των οικονομικών δεδομένων και των στοιχείων της αυτοαξιολόγησης.

**Είναι οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι για το προσωπικό της σχολικής μονάδας και μπορούν να τους επιβάλουν έγγραφη επίπληξη, καθώς και την πειθαρχική ποινή του προστίμου μέχρι το ένα έκτο των μηνιαίων αποδοχών.

Παρά το γεγονός ότι στο εισηγητικό κείμενο «για την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης», το υπουργείο αναφέρει πως πρόθεσή του είναι «να καταστήσει τη σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς πρωταγωνιστές» και ότι στις κεντρικές του επιδιώξεις είναι «η ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της δυνατότητάς της να προγραμματίζει, να οργανώνει, να υλοποιεί και να αξιολογεί το έργο της», στα άρθρα που ακολουθούν η εικόνα είναι διαφορετική.

Στο υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας εισηγείται για όλα τα θέματα στο Σύλλογο Διδασκόντων (στον οποίο είναι και ο ίδιος μέλος με δικαίωμα ψήφου) και ο Σύλλογος αποφασίζει με πλειοψηφία. Η απόφαση καταγράφεται και συντάσσεται πρακτικό.

Ενώ λοιπόν στο άρθρο 3α του νέου νόμου, όπου περιγράφονται οι «Αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων», αναφέρεται ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο χάραξης κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, στο άρθρο 3β αναφέρεται:

«Ο Σύλλογος αξιοποιεί αποτελεσματικά τις χρονικές δυνατότητες που διατίθενται στη διακριτική ευχέρεια της σχολικής μονάδας από το εθνικό πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του σχολείου, προτείνοντας στο διευθυντή εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, δραστηριότητες κ.λπ.».

Δηλαδή ο ρόλος του υποβαθμίζεται αφού περιορίζεται στο να προτείνει. Έτσι, η ευθύνη μιας απόφασης ενός Συλλογικού Οργάνου, όπως είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, μεταφέρεται σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή στην κρίση του διευθυντή.

Κατά τ' άλλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων στο νέο νόμο:

**Διατηρεί την ευθύνη της επιλογής εκπαιδευτικού, διδακτικού και εποπτικού υλικού, στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που αυτό προβλέπεται.

**Προβαίνει σε προτάσεις για το είδος και τη μορφή της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας.

**Έχει την ευθύνη, κατόπιν διαβούλευσης με όλη τη σχολική κοινότητα, για τη συμπλήρωση του «Κανονισμού λειτουργίας σχολικής μονάδας».

**Συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του (πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο διευθυντής του σχολείου) τακτικά, τουλάχιστον μία φορά πριν αρχίσουν τα μαθήματα, μία στο τέλος κάθε τριμήνου και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών του.

Αναβαθμισμένο ρόλο έχει όμως στο νέο νόμο και ο υποδιευθυντής, ο οποίος ορίζεται πρόεδρος στην «Επιτροπή Σχολικής Διαχείρισης», που δημιουργείται σε αντικατάσταση των σχολικών επιτροπών που έχουν καταργηθεί. Η επιτροπή αυτή, που θα έχει την ευθύνη των οικονομικών θεμάτων, είναι τριμελής. Τα άλλα δύο μέλη της είναι ένας από το Σύλλογο Διδασκόντων και ένας εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων.

Μετά την εφαρμογή των νέων δεδομένων, είναι σαφές πως οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αιτήσεις για διευθυντές σχολείων, το καλοκαίρι του 2011 (καθώς η θητεία των υπαρχόντων λήγει στις 31 Ιουλίου), θα πρέπει να έχουν αυξημένα παιδαγωγικά και διοικητικά προσόντα.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει πλήρη αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης καθώς, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό κείμενο του υπουργείου, το υπάρχον σύστημα είναι συγκεντρωτικό και πολύπλοκο.

Της Ολυμπίας Λιάτσου
Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 5/3/2011

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

Nέο σύστημα επιλογής διευθυντών στα σχολείαΝέα κριτήρια για την επιλογή των διευθυντών θεσπίζει το υπουργείο Παιδείας. Με το καινούργιο σύστημα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των εκπαιδευτικών. Μειώνεται το ειδικό βάρος της συνέντευξης

Ο νέος νόμος διαπνέεται από εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και για πρώτη φορά δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των στελεχών, καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία τους, και λιγότερο στη συνέντευξη, η «αξία» της οποίας περιορίζεται κατά 25% (από 20 σε 15 μονάδες).

Για φέτος υπολογίζεται ότι θα πρέπει να καλυφθούν περίπου 22-23.000 θέσεις, ενώ οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 70.000 άτομα. Ακόμη δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει η σχετική πρόσκληση από τους διευθυντές εκπαίδευσης προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις καθώς, όπως φαίνεται, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι όποιες αποφάσεις του υπ. Παιδείας για τις συνενώσεις ιδρύσεις νέων σχολικών μονάδων.

Ως διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α' και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα:

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993 (Αγγλικής Γλώσσας, Φ. Αγωγής, Μουσικής).
Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι: Για θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Για θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
Για θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.
Αναφορικά με τους υποδιευθυντές σχολείων, προϊστάμενους ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Ειδικότερα, ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με βαθμό Β' και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
Πώς θα τοποθετούνται οι διευθυντές στα δημοτικά


Επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων με βαθμό Α', που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης, δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί μία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή

β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με βαθμό Α' τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Τέλος, στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Θητεία και ανάληψη υπηρεσίας


Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης στις κενές θέσεις γίνεται για 4ετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του 4ου έτους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Νέο σύστημα μοριοδότησης, μείωση 25% στη συνέντευξη


Έξτρα μοριοδότηση στα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων και περιορισμό της βαρύτητας της συνέντευξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που υπάρχουν στα κριτήρια επιλογής.

Είναι ενδεικτικό ότι με το νέο σύστημα, που θα ισχύσει από φέτος για πρώτη φορά, η επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση μοριοδοτείται μέχρι 24 μονάδες, ενώ μέχρι πρότινος δεν ξεπερνούσε τις 14 μονάδες.

Μείωση της τάξης του 25% παρατηρείται στις μονάδες που δίνονται για τη συνέντευξη του υποψηφίου, καθώς περιορίζονται στις 15 από τις 20. Την ίδια στιγμή περιορίζονται τα μόρια της αρχαιότητας-διοικητικής εμπειρίας από 22 σε 14, σε μία προσπάθεια να αξιοποιηθούν στις θέσεις-κλειδιά της εκπαίδευσης και νεότεροι εκπαιδευτικοί.

Όσον αφορά τους τίτλους σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί κ.λπ.) αλλά και τα πτυχία ξένων γλωσσών και τα πιστοποιητικά στις νέες τεχνολογίες, τα μόρια ανά περίπτωση είναι τα εξής:

Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης διοίκησης εκπαίδευσης ή στην ειδικότητα: 6 μονάδες
Μεταπτυχιακός τίτλος: 4 μονάδες.
Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο (πρωτοβάθμια εκπαίδευση): 3 μονάδες.
Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ: 3 μονάδες.
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών (εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό): 1 μονάδα.
Νέες τεχνολογίες: Α' επίπεδο 2 μονάδες, Β' επίπεδο 3 μονάδες.
Ξένες γλώσσες: Επίπεδο Β2 1,5 μονάδα, επίπεδο ανώτερο του Β2 2,5 μονάδες.
Συνέντευξη: Έως 15 μονάδες.
Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: Έως 12 μονάδες (δε υπολογίζεται κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου).
Υπηρεσιακή κατάσταση: Έως 8 μονάδες (μισή μονάδα για κάθε έτος πέραν των 8 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία).

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

8 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική)

5 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων και 3 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων στον τύπο του σχολείου που διεκδικεί θέση

Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή) του νόμου)

Πιστοποίηση επιπέδου 1 στις νέες τεχνολογίες (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)

Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν σε διαδικασίες αξιολόγησης (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)

Συνέντευξη (έως 15 μονάδες)
Η διαδικασία περιλαμβάνει: Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με τον φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία-παρουσίαση από τον υποψήφιο, ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος (μελέτη περίπτωσης)

Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη:

Α. Στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά

Β. Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του

Χρόνος και διαδικασία
Η υποβολή των αιτήσεων


Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, οπότε και θα προκύψει ο νέος αριθμός σχολείων, οι διευθυντές εκπαίδευσης θα προσκαλέσουν τους εκπαιδευτικούς, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων, να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που θα προβλέπεται στην προκήρυξη.

Στην ίδια προθεσμία οι διευθυντές εκπαίδευσης προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής διευθυντών δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων, διευθυντών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων, διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων των πανεπιστημίων, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Εν συνεχεία, τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους τους τελικούς πίνακες επιλογής. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.

Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων, ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή να υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν οργανικά σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Αντιστοίχως, ακολουθείται η διαδικασία για τους υποψήφιους προϊσταμένους ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως:

Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, για τις θέσεις αρμοδιότητας ενός ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.
Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης για τη θέση μίας μόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποψήφιοι προϊστάμενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου ανήκουν οργανικά.
Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων καταθέτουν δήλωση προτίμησης μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων.

ΤΩΝ: ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ - ΜΙΧ. ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗ
Πηγή: Εφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 3/3/2011

Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Αποθήκες ψυχών τα σχολεία...


* Σε σχολικά κτήρια χωρητικότητας 300 μαθητών θα στοιβάξουν 450, σύμφωνα με το σχέδιο των συγχωνεύσεων

* Μόνο 180 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών όταν το 2009 διατέθηκαν 260 εκατ.

* Με 30 εκατ. ευρώ πρέπει να καλύψουν αυτή τη χρονιά τα έξοδά τους τα σχολεία!

* Πανελλαδικές κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών σε όλη τη χώρα. Αντιδράσεις και από δημάρχους


Στο χωνευτήρι του Μνημονίου τελεί η εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. Από τη νέα σχολική χρονιά το σχολείο της γειτονιάς θα είναι μια ανάμνηση παλιά. Η υπουργός Παιδείας, παρά τις τεράστιες αντιδράσεις που συναντά από τους εκπαιδευτικούς, δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες, μέσα στον Μάρτιο θα ανακοινώσει τη λίστα των σχολείων που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν.
Όπως δήλωσε χθες, σε συνάντηση με δημάρχους από όλη τη χώρα, το ιδανικό μέγεθος για τα νέα σχολεία είναι 450 μαθητές! Πολύ πάνω από το όριο των 300 μαθητών που έθετε πριν από 30 χρόνια ο νόμος 1566 καθορίζοντας μʼ αυτόν τον τρόπο και τις προδιαγραφές για τη χωρητικότητα των σχολικών κτηρίων.

Η κ. Διαμαντοπούλου, που σύμφωνα με δήλωσή της «δεν έχει ανάγκη να της πει το ΔΝΤ τι να κάνει στα σχολεία», από τη νέα χρονιά θα στοιβάξει, σε κτήρια των 300 και ακόμη λιγότερων μαθητών, 450 ψυχές με τους δασκάλους και τους καθηγητές τους, με δύο στόχους. Να περικόψει τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και να μηδενίσει τους διορισμούς εκπαιδευτικών για τα επόμενα έτη. Την όλη διαδικασία θα επιβλέψει και θα «τρέξει» επιτροπή τροϊκανών ειδικά για την εκπαίδευση, που βάσει του Μνημονίου έπρεπε ήδη να έχει συγκροτηθεί.


Αντίσταση από τα σχολεία

Δεν θα περάσει! Μʼ αυτό το σύνθημα διαδήλωσαν χθες το πρωί εκπαιδευτικοί της Αθήνας έξω από το υπουργείο Παιδείας. "Δεν θα περάσει!". Το ίδιο σύνθημα ακούστηκε σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, στη νέα πανελλαδική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έξω από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. "Δεν θα περάσει!" -δηλώνουν και δεκάδες δήμαρχοι που συμπαραστέκονται σε γονείς και μαθητές των περιοχών τους.

Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι στο πόδι. Σʼ αυτή τη φάση, στις πολύμορφες κινητοποιήσεις πρωτοστατούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα μπουν στο χωνευτήρι. Σήμερα κινητοποιούνται στην Ηλιούπολη και στην Αργυρούπολη και Ελληνικό, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Αττικής και της περιφέρειας.

«Πρόθυμοι» να εκτελέσουν τις διαταγές υπάρχουν πάντα. Στην Ηλιούπολη δήμαρχος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κατάφεραν, όπως καταγγέλλεται, με αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις να αποσπάσουν την έγκριση του συμβουλίου σε 12 συγχωνεύσεις σχολείων που προτείνονται από τον διορισμένο περιφερειάρχη εκπαίδευσης.

Οι συγχωνεύσεις, όμως, αφορούν όλο τον μαθητικό πληθυσμό της χώρας. Στα σχολεία - μαμούθ της υπουργού Παιδείας θα μπουν όλοι, ανεξάρτητα από το αν χωράνε ή όχι. Τα σχολεία δεν έχουν χτιστεί με τέτοιες προδιαγραφές και δεν υπάρχει έρευνα που να μην επισημαίνει τις δραματικές επιπτώσεις πολυδύναμων σχολικών μονάδων στους μαθητές. Έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επισημαίνει ότι όσο πιο πολλοί είναι οι μαθητές στο σχολείο τόσο υψηλότερη είναι η εμφάνιση επιθετικών πράξεων από τους μαθητές.

Τα τμήματα στα δημοτικά θα είναι τουλάχιστον 25άρια και σε γυμνάσια και λύκεια ακατέβατα 30! Χωράνε δεν χωράνε οι αίθουσες, δεν απασχολεί. Ούτε αν χωράνε τα προαύλια απασχολεί. Ούτε αν θα μείνουν προαύλια ή θα καταληφθούν από λυόμενες αίθουσες ενδιαφέρει. Το Διαδίκτυο κατακλύζεται από ψηφίσματα διαμαρτυρίας γονιών, μαθητών και συλλόγους διδασκόντων που θέλουν τα σχολεία τους και όχι τις αποθήκες που ετοιμάζεται να φτιάξει η υπουργός Παιδείας.

Η χθεσινή ημερίδα με δημάρχους, υπηρεσιακούς παράγοντες και περιφερειάρχες εκπαίδευσης, που διοργάνωσε στο υπουργείο Παιδείας η Α. Διαμαντοπούλου, αποκάλυψε τους κυβερνητικούς στόχους για την εκπαίδευση:

Οι μαθητές μετατρέπονται σε σαρδέλες. Η εντολή που έχει δοθεί είναι σχολεία των 12-15 τμημάτων. Με βάση τη δήλωση της υπουργού Παιδείας για τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, ένας απλός πολλαπλασιασμός δίνει τα εξής αποτελέσματα: Γυμνάσια και λύκεια των 450 μαθητών και δημοτικά των 375.

Τα σχολεία που θα συγχωνευτούν μπορεί να φτάσουν και τα 1.100. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τις προτάσεις που έχουν γίνει από την αρμόδια διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η Αθήνα θα χάσει το 25% των σχολείων της. Συγχωνεύονται 52 σχολεία και καταργούνται 2 νυκτερινά. Πάνω από 50 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χάνει και η Θεσσαλονίκη. Πογκρόμ κατά των σχολείων της γειτονιάς και σε δήμους της Αττικής.


Στον αέρα η μεταφορά των παιδιών

Τίποτα δεν διασφαλίζει τη μεταφορά των παιδιών στα σχολεία τους. Αποκαλυπτικός ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γ. Ντόλιος. Εκτιμούν, λέει, ότι το κόστος μεταφοράς είναι 180 εκατ. ετησίως. Τόσο είναι το κοστουμάκι που έκοψαν και τόσα χρήματα θα δώσουν στις περιφέρειες και στους Δήμους που θα αναλάβουν τη μεταφορά των παιδιών. Ωστόσο η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το κόστος μεταφοράς το 2009 ήταν 260 εκατ. και παραπονέθηκε ότι κάθε χρόνο ανεβαίνει (έχουμε αυξήσεις, είπε, σε ορισμένες περιοχές μέχρι και 60%).

Πώς θα τα βγάλουν πέρα οι δήμοι με τα 180 εκατ. του Γ. Ντόλιου; Και πώς γίνεται αυτή η εκτίμηση όταν ακόμη το υπουργείο Παιδείας δεν έχει καταλήξει στον αριθμό των μαθητών που θα μετακινούνται καθημερινά για να πηγαίνουν στο σχολείο τους;

Είναι φανερό ότι και αυτή τη δαπάνη θα κληθούν πολύ σύντομα να την καλύψουν οι γονείς. Μάλιστα, προς εμπέδωση της λογικής των κουπονιών, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με την Α. Διαμαντοπούλου, να δοθεί στους γονείς κουπόνι για τη μεταφορά των παιδιών τους. Αν το ύψος του κουπονιού δεν επαρκεί, και πάλι πρόβλημα δικό τους.Μόνο 30 εκατ. για λειτουργικά

Δραματική μείωση των κονδυλίων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, που επίσης είναι υπόθεση των Δήμων. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών πέρυσι δόθηκαν για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολικών μονάδων της χώρας 90 εκατ. ευρώ. Φέτος, είπε, ήδη δώσαμε 30 εκατ. και αν μπορούμε θα προσθέσουμε και άλλα. Εκείνο που δεν είπε ο κ. Ντόλιος, αλλά το λέει σχετική εγκύκλιος, είναι ότι αυτά τα 30 εκατ. είναι για όλο το 2011! Κάντε αφαίρεση!

Το σχολείο περνάει και επισήμως στα χέρια της αγοράς. Οι δήμοι υποχρεώνονται πλέον και για τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων με διαδραστικούς πίνακες και εργαστήρια πληροφορικής όπου δεν υπάρχουν. Πού θα βρουν τα λεφτά οι δήμοι για να φτιάξουν το ψηφιακό σχολείο της κ. Διαμαντοπούλου;

Τουλάχιστον 50 δήμαρχοι αντέδρασαν στη χθεσινή ημερίδα στα κυβερνητικά σχέδια. Από τον Δήμο της Μυτιλήνης μέχρι Δήμους της Αττικής δήλωσαν ότι δεν θα συναινέσουν σε καμία συγχώνευση.


Θορυβούν οι κινητοποιήσεις

Οι κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και τοπικών κοινωνιών θορυβούν το υπουργείο Παιδείας και γιʼ αυτό κρατάει ακόμη κλειστά τα χαρτιά του. Στόχος της ημερίδας της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας ήταν να «φτιάξει» εικόνα διαβούλευσης, όταν δεν κάνει καμία απολύτως διαβούλευση με κανέναν. Γιʼ αυτό η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θορυβήθηκε με την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, την οποία επιχείρησε να σταματήσει μέσω της ΠΑΣΚ.

Όταν δεν τα κατάφερε και έξω από το υπουργείο Παιδείας συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, με σημαίες και πανό, η κ. Χριστοφιλοπούλου αναγκάστηκε να δεχτεί αντιπροσωπεία τους και να δεχτεί μετά από πολλές διαπραγματεύσεις συμμετοχή και εκπροσώπου της ΟΛΜΕ, με δικαίωμα λόγου, στην ημερίδα με τους δημάρχους. Μέχρι να δει τους εκπαιδευτικούς έξω από το υπουργείο Παιδείας, δεν είχε καν προβλεφθεί στο πρόγραμμα η συμμετοχή τους.

Τελικά στην αίθουσα μπήκαν και τρεις εκπρόσωποι του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αλλά και μικρή ομάδα καθηγητών που φώναζαν συνθήματα και άνοιξαν πανό κατά τη διάρκεια της ομιλίας της υπουργού Παιδείας, η οποία, ωστόσο, δεν πτοήθηκε και μετά από μικρή διακοπή συνέχισε την παρουσίαση του καταστροφικού της έργου.

* Το απόγευμα η υπουργός Παιδείας αντιμετώπισε την οργή φοιτητών για το νομοσχέδιο μετάλλαξης των πανεπιστημίων. Φοιτητές μπήκαν στη Λυρική Σκηνή, όπου η κ. Διαμαντοπούλου μιλούσε για τον Ελ. Βενιζέλο, φωνάζοντας συνθήματα κατά του νομοσχεδίου. «Το εκπαιδευτικό δεν λύνεται στους δρόμους, ή μια ζωή στις αίθουσες ή μια ζωή στους δρόμους» ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι φοιτητές.


Του Π.Στεφανάκου
Πηγή: Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ, 1/3/2011